ПРОЦЕДУРИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА ПКС СЪГЛАСНО НАРЕДБА 15 НА МОН ОТ 22.07.2019 Г. ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА (ПРОЛЕТЕН ПРИЕМ) от 08.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване за записване в специализация до Директора на Департамент „ПОДК“ на ВТУ. Изтеглете оттук Заявлението, попълнете и се подпишете.

2. ДИПЛОМА за завършено висше образование (копие).

3. ДОКУМЕНТ за присъдена или придобита професионална квалификация „учител“ (копие), с изключение на случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната длъжност на педагогически специалист.

4. ДОКУМЕНТ за придобита IV професионално-квалификационна степен (копие), в случай че специализантът ще кандидатства за III професионално-квалификационна степен.

5. ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващо изискуемия стаж. Изтеглете оттук: Препис-извлечение от трудова книжка

6. ПЛАТЕЖЕН ДОКУМЕНТ: Вносна бележка / бордеро за внесена по банковата сметка на ВТУ такса за кандидатстване в размер на 50.00 лв.

* Таксата не се възстановява, ако кандидатът не отговаря на изискванията за прием, валидни за съответната специалност, или ако кандидатът отговаря на изискванията за прием, но откаже да се запише.

БАНКОВА СМЕТКА – ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Уникредит Булбанк

IBAN: BG47UNCR70003124859656

BIC CODE: UNCRBGSF

Основание: Такса кандидатстване за ППС към Департамент "ПОДК"

II. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

Срок: 08.01.2024 г. до 16.02.2024 г.

Документи могат да се подават на място или да се изпращат на хартия по „Български пощи“, или чрез куриер на адрес:

Светлана Брайнова

Департамент  „ПОДК“ – каб. 706

V-ти Корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ул.  „Христо Ботев“ № 19

5000 гр. Велико Търново

тел.: 0886 174 254

ВАЖНО! Всички копия на документи трябва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала“ на всяка страница и положен личен подпис.

III. КЛАСИРАНЕ:

Кандидатите се уведомяват за класирането чрез имейл на 21.02.2024 г.

IV. ЗАПИСВАНЕ:

Срок: от 22.02.2024 г. до 01.03.2024 г.

Приетите специализанти се записват за обучение в програмите за професионално-педагогическа специализация (за придобиване на трета ПКС), като представят или изпратят на хартия следните документи:

1. Вносна бележка / бордеро за внесена по банковата сметка на ВТУ семестриална такса:

  • 400.00 лв. за първи семестър
  • Банкова сметка за превод:

БАНКОВА СМЕТКА – ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Уникредит Булбанк

IBAN: BG47UNCR70003124859656

BIC CODE: UNCRBGSF

Основание: Такса за ППС - Департамент „ПОДК“

2. Попълнен и подписан договор за обучение в два екземпляра. Всеки специализант ще получи бланка на договора на имейл адреса,  посочен в документите за кандидатстване.

3. Снимки на кандидата в паспортен формат – 3 броя.

Документите за записване може да се подават на място или се изпращат на хартия по „Български пощи“, или чрез куриер на адрес:

Светлана Брайнова

Департамент  „ПОДК“ – каб. 706

V-ти Корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

ул.  „Христо Ботев“ № 19

5000 гр. Велико Търново

тел.: 0886 174 254

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ:

* Обучението по обявените образователни програми ще се проведе единствено след записване на минимално допустимия брой кандидати.

КОНТАКТИ:

кабинет № 706 (корпус 5 на ВТУ); тел: 0886 174 254; 062 610 206;

email: depok@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В