Изпитни процедури

ИЗПИТНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ (ПКС) ОТ УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ


 1. Изпитните програми за придобиване на ПКС се определят в съответствие с Наредба № 15 на МОН , Раздел V, чл. 64 (1): Програмите, по които се полагат изпити или се защитават писмените разработки по чл. 57, ал. 1, т. 10 са от следните ОБЛАСТИ:
  • Методика на обучението по...
  • Теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика
  • Възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността
  • Управление на образованието (образователен мениджмънт)
 2. Кандидатите, които са подали документи за явяване на изпит за придобиване на ПКС до 31 юли на календарната година, избират изпитна програма съобразно професионално-педагогическия си профил и заеманата длъжност (вж. Таблица 1).

  Таблица 1

  Програми за придобиване на ПКС

  Заемана длъжност на кандидатите, които могат да участват в изпитните процедури по програмата

  ПРОГРАМА 1.

  МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ...

  (Методика на обучението по учебен предмет в училище/образователно направление в детската градина)

  учител в детска градина; учител в началното училище; учител в прогимназиален етап; учител в гимназиален етап; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; корепетитор; специалист в държавни и в общински обслужващи звена/ центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; ръководител на компютърно-информационен център; експерт, който изпълняват контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

  ПРОГРАМА 2.

  ТЕОРИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, ДИДАКТИКА, СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА, СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

  учител; възпитател/ учител ЦДО; ресурсен учител; учител от център за подкрепа за личностно развитие; учител в специално училище; логопед; социален педагог; експерт в кабинет по професионално ориентиране; специалист в държавни и общински обслужващи звена, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

  ПРОГРАМА 3.

  ВЪЗРАСТОВА ПСИХОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

  педагогически съветник; психолог в институции в системата на предучилищното и училищното образование; ресурсен учител, възпитател/учител ЦДО; специалист в държавни и в общински обслужващи звена/ центрове, които извършват дейности по обучението и възпитанието на деца и ученици; експерт, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; лице, което работи на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.

  ПРОГРАМА 4.

  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО (ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ)

  Забележка: Изброените  кандидати, които са включени към програма 4, могат да изберат да се включат в изпитните процедури и по други програми тогава, когато притежават присъдена професионална квалификация „учител” и изпълняват определен с нормативен акт на Министерството на образованието и науката хорариум за задължителна преподавателска заетост.

  директор и помощник-директор на държавна или на общинска детска градина, на държавно или на общинско училище, на център за подкрепа на личностното развитие, на регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование; експерт от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, който изпълнява контролни, организационни и методически функции; инспектор от Националния инспекторат по образованието; лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите.


 3. Изпитните процедури  по всяка от програмите се разработват от катедра "Продължаващо образование" на Департамент "ПОДК" и се утвърждават с решение на Съвета на Департамента.
  1. 1. Изпитните процедури за придобиване на 5. ПКС по избрана програма изтегли ТУК
  2. 2. Изпитните процедури за придобиване на 4 .ПКС по избрана програма изтегли ТУК
СПОДЕЛИ В