Дейности

 1. Дейност 1. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ – 2 и 4 семестъра, в професионално направление 2.1. Филологи.
  • Участват: ВТУ, СУ и ЮЗУ
  • Планираната иновативна магистърска програма съчетава елементи на чуждоезиково обучение, комуникация и превод, в контекста на дигитална среда. Хибридният модел на преподаване ще включва комбинирани занятия между присъствено и дистанционно обучение с приложение на дигитални образователни технологии

 2. Дейност 2. Разработване и въвеждане на 2 съвместни учебни програми в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.2. История и археология
  • Двете магистърски програми – „Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология“ и „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в късната античност и средновековието“ ще се преподават в редовна и задочна форма на обучение с продължителност 2 семестъра
  • Участват: ВТУ и СУ

 3. Дейност 3. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Дигитални комуникации и медии“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
  • Дейността се изпълнява от двама партньори – ВТУ и СУ
  • Програмата предвижда въвеждането на иновативни форми на преподаване и обучение едновременно в двата университета партньори в ПН 3.5., използването на споделени учебни ресурси в условията на мрежова среда и отворен достъп, облачни технологии, виртуални аудитории и др. при задочна форма на обучение с продължителност два семестъра

 4. Дейност 4. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма „Социални иновации и социални политики“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 3.4. Социални дейности
  • Дейността се предвижда да бъде изпълнена от двама партньори – ВТУ и ТУГ
  • Тя обхваща разработване и въвеждане на иновативна за българското образователно пространство магистърска програма, с прилагане на компетентностен модел за формиране на умения за социални иновации

 5. Дейност 5. Разработване, въвеждане и внедряване на програми с дигитално образователно съдържание, вкл. за дистанционно обучение. Осигуряване на софтуер и ИКТ оборудване
  • Внедряване на 6 програми с дигитално образователно съдържание в ОКС „Магистър“
  • Внедряване на специфичен софтуерен продукт и доставка на специализирано ИКТ оборудване, осигуряващи: създаване на виртуализирани учебни зали и специфичното софтуерно решение за поддържка на хибридния (онлайн и присъствен) учебен процес (Виртуален университет); създадената дигитална среда за обучение ще отчита нуждите на хибридното (онлайн и присъствено едновременно) обучение, които стандартните софтуерни решения за видеоконференции не могат да удовлетворят

 6. Дейност 6. Създаване на условия за професионално развитие на преподавателите
  • В рамките на тази дейност се предвиждат следните поддейности:
  • Базисни обучения за преподаватели по ИКТ базирани дигиталния образователни технологии 80 часа
  • Обучение на преподаватели за дигитални умения (ниво 2) – 80 академични часа – включва модули: „ИКТ базирани иновативни образователни технологии“ и „Създаване и управление на дигитални ресурси“
  • Обучения за подобряване на чуждоезиковите умения на преподавателите (160 ч.)
  • Провеждане на краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“

 7. Дейност 7. Кариерно ориентиране на студенти
  • Инициативи за кариерно консултиране
  • Кариерни борси
  • Студентски клуб по предприемачество във ВТУ – споделено пространство за студенти с идеи за собствен бизнес, с цел подкрепа за осъществяването им
  • Обучения за развитие на меки умения: развитие на меки умения и разработване на лични професионални планове, граждански и обществени компетентности, предприемачески и презентационни умения, дигитална креативност
  • Система за проследяване на реализацията на завършилите студенти в първата година след дипломирането

 8. Дейност 8. Създаване на условия за входяща и изходяща мобилност на студенти и преподаватели
  • В рамките на дейността се предвижда организиране и провеждане на изходящи мобилности в престижни университети в страни членки на ЕС (Румъния, Полша и Гърция) в областта на научните направления, включени в проекта

 9. Дейност 9. Разработване и въвеждане на съвместна учебна програма за обучение на чужд език с асоцииран партньор – „Дигитална култура: Език, литература, комуникация“ в ОКС „Магистър“ в професионално направление 2.1. Филология с продължителност 2 семестъра, съвместно с университета в Познан
СПОДЕЛИ В