Учебна 2020/2021 година

Срокове за държавни изпити и защити на дипломни работи за учебната 2020/2021 година

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно графика на учебния процес за учебната 2020/2021 г., утвърден с решения на АС (Протокол № 8 от 08.06.2020 г., т. 1.1.), провеждането на държавните изпити и защитите на дипломните работи е в периодите, както следва:

Извънредна сесия

Първа (редовна) сесия

Втора (поправителна) сесия

01.02.2021 г. – 14.02.2021 г.

21.06.2021 г. – 05.07.2021 г.

01.09.2021 г. – 13.09.2021 г.

            Съгласно чл.17 ал.2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите, до държавен изпит и защита на дипломна работа се ДОПУСКАТ студенти, положили успешно всички семестриални изпити и изпълнили всички други задължения, предвидени в учебния план:

  • Преддипломна педагогическа практика - за бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика”;
  • Специализираща практика за бакалавърските образователни програми „Информатика”, „Компютърни науки” и „Софтуерно инженерство“: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му ще се осъществи от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ на следните дати:

06.02.2021г. от 9:30 часа,

22.06.2021 г. от 9.30 часа

30.06.2021 г. от 9:30 часа

02.09.2021 г. от 9.30 часа

Представянето на резултатите от проведената специализираща практика и оценяването й през м. февруари 2021 г. ще се осъществи чрез електронната платформа Microsoft Teams

Срокът и процедурата за предварително изпращане на електронните материали може да се намери: тук

Датите, часът, мястото и начинът на провеждане ще се актуализират в зависимост от епидемичната обстановка в страната

Датата, часът, мястото и начинът на провеждане ще се актуализират в зависимост от епидемичната обстановка в страната

  • Професионална практика за магистърските образователни програми „Информатика (Информационни системи, Компютърна мултимедия, Корпоративни мрежови среди, Защита на информацията”, „Компютърни науки. Приложни компютърни науки”, „Уеб технологии и разработване на софтуер“ и „Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт”: представянето на резултатите от проведения стаж (презентация / доклад на стажанта) и оценяването му се осъществява от комисия назначена със заповед на Декана на ФМИ на насрочените дати за защита на дипломни работи за ОКС „магистър”.

Информация за провеждане на задължителната практика на студентите от факултет „Математика и информатика“ (ред, правила, бланки) можете да намерите на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ПРАКТИКИ И СТАЖОВЕ).

Заявления за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до:

5.02.2021г.

23.06.2021 г.

3.09.2021 г.

Образец на заявление (универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg

От Деканата

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи 2021 година - първа и втора сесия

Г Р А Ф И К за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи

първа и втора ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА сесия за учебната 2020/2021 година

Образователно – квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки,

Софтуерно инженерство

държавен изпит –

I част (задачи)

28.06.2021 г.

9:00

401, 4К

07.09.2021 г.

9:00

401, 4К

Педагогика на обучението по математика и информатика,

Информатика,

Компютърни науки,

Софтуерно инженерство

държавен изпит –

II част (теория)

29.06.2021 г.

9:00

401, 4К

08.09.2021 г.

9:00

401, 4К

Педагогика на обучението по математика и информатика

защита на дипломни работи

29.06.2021 г.

9:30

Електронно

(с отдалечен достъп)

09.09.2021 г.

9:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Информатика,

Компютърни науки

защита на дипломни работи

30.06.2021 г.

9:30

Електронно

(с отдалечен достъп)

10.09.2021 г.

9:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Софтуерно инженерство

Дипломантите се явяват по график, предварително оповестен в електронната страница на факултета

защита на дипломни работи

30.06.2021 г.

01.07.2021 г.

9:00

Присъствено

508, 4K

10.09.2021 г.

9:00

Присъствено

508, 4K

Специализиращ модул по информационни технологии Защита на проект 30.06.2021 г. 15:00

Електронно

(с отдалечен достъп)
09.09.2021 г. 15:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Образователно – квалификационна степен „МАГИСТЪР”:

специалност

дата

час

зала

дата

час

зала

Технологии за обучение по математика и информатика

защита на дипломни работи

01.07.2021 г.

13:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

08.09.2021 г.

14:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Уеб технологии и разработване на софтуер

защита на дипломни работи

21.06.2021 г.

10:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

02.09.2021 г.

9:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Информатика. Компютърна мултимедия,

Информатика. Корпоративни мрежови среди,

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

защита на дипломни работи

25.06.2021 г.

13:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

09.09.2021 г.

14:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

защита на дипломни работи

02.07.2021 г.

9:00

Електронно

(с отдалечен достъп)

03.09.2021 г.

9:00

Присъствено

709, 5К


Начинът на провеждане на защитите на дипломни работи във факултет „Математика и информатика“ е определен с решение на Факултетния съвет (Протокол № ФД-03-5-ФМИ от 19.05.2021 г., т.5.3.)

Защитите на дипломните работи, определени да се проведат електронно (с отдалечен достъп), ще се осъществят в съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Заявления за допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти съответно до 23.06.2021 г. (за първа държавна изпитна сесия) и до 3.09.2021 г. (за втората държавна изпитна сесия).

Образец на заявление (универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА РАБОТНИ ДНИ преди насрочената дата за защита.

Регламентът и конспектите за провеждане на държавен изпит са публикувани на интернет страницата на факултета (ОБУЧЕНИЕ / ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ).

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg
От Деканата

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи 2021 година - извънредна сесия

График за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи - извънредна сесия февруари 2021 г.

Образователно – квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”:

специалност

дата

час

Начин на провеждане

Педагогика на обучението по математика и информатика

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

9.30

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Информатика

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

10.00

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Компютърни науки

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

10.00

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Софтуерно инженерство

Защита на дипломни работи

11.02.2021 г.

10.00

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Образователно – квалификационна степен „магистър”:

специалност

дата

час

Начин на провеждане

Уеб технологии и разработване на софтуер

Защита на дипломни работи

14.02.2021 г.

10.00

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Информатика. Компютърна мултимедия

Информатика. Корпоративни мрежови среди

Компютърни науки. Приложни компютърни науки

Защита на дипломни работи

12.02.2021 г.

11.00

В съответствие с Правилника за организация и провеждане на електронно (с отдалечен достъп) обучение, полагане на изпити и видеоконферентна защита на дипломни работи във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Заявления за допускане до защита на дипломна работа се подават във Фронт офисите на Университетския център за административно обслужване на студенти до: 5.02.2021 г.

Образец на заявление (универсална бланка) може да се изтегли от тук.

Подаването на заявление може да стане и електронно, като подписаното и сканирано заявление се изпраща на електронната поща на Инспектор административно обслужване на студенти, ОФИС 3 – ЧЕТВЪРТИ КОРПУС

Готовата дипломна работа (в един екземпляр – хартиен вариант и електронен носител) се предава в съответната катедра две седмици преди насрочената дата за защита в съответствие с чл. 74 ал. 5 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика” и спазвайки разпоредбите на т.6 от Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа във факултет „Математика и информатика”.

Дипломната работа, придружена от задание и рецензия, се депозира в канцеларията на факултета ДВА ДНИ преди насрочената дата за защита.

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg

От Деканата

Списъци на допуснатите студенти до защити на дипломни работи или държавен изпит - първа сесия
Списъци на допуснатите студенти до защити на дипломни работи или държавен изпит - втора сесия
Списъци на допуснатите студенти до защити на дипломни работи или държавен изпит - извънредна сесия
СПОДЕЛИ В