Съобщение за свикване на ОС, 25.06.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание на чл. 26 ал. 6 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.5 от Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и чл. 11 ал. 1 Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика“, по предложение на председателя на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” и декана на факултет “Математика и информатика”, в съответствие с чл. 26 ал. 5 т.4 от Закона за висшето образование, чл.25 ал.4 т. 4 от Правилника на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и чл. 12 ал.1 т.4 от Правилника за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика“ и по решение на Факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” от 14.05.2018 г. (Протокол № ФД-03-5),

 

С В И К В А М

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

НА 25 ЮНИ 2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) ОТ 10.00 ЧАСА В АУДИТОРИЯ “ДЖОН АТАНАСОВ” (102), УЧЕБЕН КОРПУС 3 НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на Протокол № ФД-01-9 от 26.06.2017 г. от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” в съответствие с чл. 11 ал. 6 т. 8 и 9 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.
  2. Годишен доклад за преподавателската и творческата дейност във факултета и за неговото състояние за периода от 27.06.2017 г. до 25.06.2018 г.
  3. Текущи.

Материалите по проекта за дневен ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и във факултетската канцелария - кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 11 юни 2018 г.

В съответствие с чл. 11 ал. 6 т.8 от Правилника за дейността и  управлението на факултет “Математика и информатика” ви  осведомявам,  че  Протокол  №  ФД-01-9  от  26.06.2017  г.  от заседание на Общото събрание на факултет “Математика и информатика” ще бъде на разположение за запознаване във факултетската канцелария, кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” след 20 юни 2018 г.

Регистрация на членовете на Общо събрание на факултет “Математика и информатика“ от 9.00 до 10.00 часа.

 

Председател на Общото събрание на факултет “Математика и информатика”: доц. д-р Марияна Николова

гр. Велико Търново, 28.05.2018 г.

СПОДЕЛИ В