За нас

С решение на Академическия съвет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ от 17.12.1990 г. се създава Факултет „Математика и информатика“, който днес обучава по образователни програми в три професионални направления:

  • Педагогика на обучението по... (математика, информатика и информационни технологии);
  • Информатика и компютърни науки;
  • Математика.

Основните задачи, които стоят пред ръководството и целия преподавателски екип, са свързани с подготовката на висококвалифицирани специалисти в съответните професионални направления и превръщане на факултета в съвременен образователен и технологичен център.

Към настоящия момент Факултет „Математика и информатика“ има 4 катедри:

Във факултета  ежегодно се провеждат: 

Патронният празник на факултет „Математика и информатика“ е 11 април.

СТУДЕНТИТЕ от факултет „Математика и информатика“ имат възможност:

  • да се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър“ в същото или друго професионално направление, както и в образователна и научна степен „доктор“;
  • за обучение едновременно с първата и по втора специалност във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;
  • да се включат във формите за студентска мобилност по Еразъм и други европейски програми.

СТАЖОВЕ И ПРАКТИКИ

Факултет „Математика и информатика“ осигурява възможност на всички студенти за специализираща и стажантска практика в България и в чужбина:

  • специализиращите и професионалните практики се провеждат в образователни институции, научни или други организации или фирми. Те са част от учебния план на всички специалности;
  • чрез двустранни договори по програмата „Еразъм +“ и други европейски програми е осигурена широка мобилност на студентите чрез частично обучение или практика във висши учебни заведения или ИТ фирми в чужбина в рамките на международно сътрудничество.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Дипломираните бакалаври и магистри във Факултет „Математика и информатика“ са сред най-търсените на пазара на труда и най-високо платените специалисти.

Завършилите специалисти в областта на информатиката и компютърните науки  могат да намерят реализация в компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер за всички отрасли на икономиката, селското стопанство, управлението, държавната администрация, сферата на образованието. Квалификацията, придобита по време обучението, позволява на специалистите да заемат длъжности като системен аналитик, приложен програмист, администратор на информационна система, администратор на база данни, отговорник за информационното обслужване на предприятие, уеб дизайнер и др.

Завършилите педагогически специалности се реализират като учители по математика, по информатика и информационни технологии (общообразователна подготовка в средното образование – 5. – 12. клас), компютърно моделиране (3. – 4. клас) и компютърно моделиране и информационни технологии (5. – 7. Клас), специалист по математика и информатика, експерт по математика, информатика или информационни технологии към РУО и МОН, ръководител компютърни кабинети в училище, системен администратор в образователна институция, проектант на електронни учебни материали, консултант по приложение на информационните технологии в обучението.

Възпитаниците на факултета се реализират успешно в различни сфери на пазара на труда.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

През 2024 година Факултет „Математика и информатика“ ще осъществява прием в следните образователни програми:

Бакалавърски програми в редовна форма на обучение, държавна поръчка:

Магистърски програми в редовна и задочна форма на обучение, държавна поръчка и платено обучение:

Докторски програми

СПОДЕЛИ В