Съобщение за свикване на ОС, 11.06.2012 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 
На основание чл. 25, ал. 5 от Правилника на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", по решение на Факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” от 09.04.2012 г. (Протокол № 4), и в в съответствие с чл. 26 ал. 5 т.5 и ал. 6 от Закона за висшето образование,
 
 
С В И К В А М
 
 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
 
на факултет “Математика и информатика”
 
на 11 юни 2012 г. (понеделник) от 10.00 часа
 
в зала 102, учебен корпус 3 на ВТУ
 
с предложение за дневен ред:
 
1. Годишен доклад на декана за преподавателската и творческата дейност във факултет “Математика и информатика” и за неговото състояние за периода от 04.05.2011г. до 30.04.2012г.
2. Приемане на правилник за дейността и управлението на факултет “Математика и информатика”.
 
Материалите по дневния ред ще бъдат публикувани на страницата на факултета в сайта на Университета, като можете да се запознаете с тях и при секретаря на факултетската канцелария - в кабинет 603, учебен корпус 3 на ВТУ след 28 май 2012г.
 
         Регистрация на членовете на ОС на ФМИ от 9.30 до 10.00 часа.
 
 
                 Председател на Общото събрание
                 на факултет “Математика и информатика”,
                 доц. д-р Георги Георгиев
 
СПОДЕЛИ В