Специализирана комисия по учебни дейности

Mандат 2023–2027 г.

Председател:

Членове:

  1. Проф. дмн Стефка Христова Буюклиева, ръководител катедра “Алгебра и геометрия”.
  2. Доц. д-р Юлиана Стоянова Дошкова-Тодорова, ръководител катедра “Информационни технологии”.
  3. Доц. д-р Емилиян Георгиев Петков, ръководител катедра “Компютърни системи и технологии”.
  4. Проф. д-р Димитър Петков Цветков, ръководител катедра “Математически анализ и приложения”.
  5. Представител на студентите и докторантите: Янчо Мехмедов Ибрахимов, редовен студент, бакалавърска програма „Компютърни науки“, 3 курс, факултетен номер: 2109010790
  6. Представител на потребителските организации: Юри Стефанов Стойнов, представител на фирма “Селтис” ООД, гр. В. Търново;

Комисията е сформирана в съответствие с чл. 25 ал. 3 от Правила за разработване и утвърждаване на учебна документация във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Критериите за институционална акредитация, приети от Акредитационния съвет на НАОА, на основание решение на факултетния съвет на факултет “Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-11 от 11.09.2023 г. и Протокол № ФД-03-14 от 13.11.2023 г.) като помощен орган към факултетния съвет за мандат 2023 г. – 2027 г. Тя е с координиращи и контролни функции и наблюдава, анализира, оценява, актуализира и одобрява програмите за обучение в съответните професионални направления на факултета за образователно-квалификационните степени и за ОНС „доктор“, като следи и за съгласуване с други образователни програми (специалности), за наименования и разпределение на учебните дисциплини по семестри, хорариум, кредити и за преподавателската обезпеченост.

СПОДЕЛИ В