Факултетна комисия по управление на качеството, акредитацията и рейтинговата система

Мандат 2023–2027 г.

Председател:

Членове:

 1. Проф. д-р Мирослав Николов Гълъбов, заместник-декан на факултет „Математика и информатика“ по научната дейност и акредитацията, отговарящ за акредитацията и управлението на риска.
 2. Гл. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева, отговарящ за управлението на риска и отговорник по управление на качеството в катедра „Алгебра и геометрия”.
 3. Доц. д-р Тодор Йорданов Тодоров,, отговарящ за рейтинговата система и отговорник по управление на качеството в катедра „Информационни технологии“.
 4. Гл. ас. д-р Милена Емилова Стефанова, отговарящ за управлението на риска и отговорник по управление на качеството в катедра „Компютърни системи и технологии“.
 5. Ас. Александър Пенчев Андонов, отговорник по управление на качеството в катедра „Математически анализ и приложения“.
 6. Доц. д-р Валентин Пенев Бакоев, сътрудник към Кариерния център и отговарящ за проучване и управление на качеството и връзки с бизнеса и обществените организации.
 7. Представители на студентите по професионални направления:
  • - за професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...:
   • Борислава Желязкова Русева, редовен студент,  бакалавърска програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“, 2 курс, факултетен номер: 2109010686;

  • - за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:
   • Янчо Мехмедов Ибрахимов, редовен студент,  бакалавърска програма „Компютърни науки“, 2 курс, факултетен номер: 2109010790.
 8. Представител на работодателите по професионални направления:
  • - за професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ...:
   •  д-р Евгения Тотева Илиева, директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново;

  • - за професионално направление 4.5 Математика:
   • проф. дмн Цонка Стефанова Байчева, Институт по математика и информатика, БАН;

  • - за професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки:

Съставът е избран на заседание на Факултетния съвет на факултет „Математика и информатика” (Протокол № ФД-03-10 от 11.07.2023 г.).

СПОДЕЛИ В