Съобщения за студенти

"Факултет "Математика и информатика" кани студентите на събитието Изграждане на клъстерни мултирегионални системи в хибридна среда от клауд услуги и класически хостинг технологии", Димитър Ванев, (управител, RadiBase), 16.04.2024 г. (вторник), 14:00 часа, аудитория "Джон Атанасов" (401), учебен корпус 4 на ВТУ


"Факултет "Математика и информатика" кани студентите на събитието "SaaS vs self-hosted ecommerce решения", Стефан Николов - управител на GSVISION, 11.01.2024 г. (четвъртък), 16:00 часа, аудитория "Джон Атанасов" (401), учебен корпус 4 на ВТУ"


Gabrovo Digital Summit 2022, 11 ЮНИ 2022 г. (събота), 9:30 – 18:30 часа, зала Възраждане, гр. Габрово


Организация и провеждане на обучение по магистърски програми във факултет "Математика и информатика"Информация за образователния процес в ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година


Есенен стаж на Prime Holding JSC 2020


СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на студентите от 4 курс
Специалност „Информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“


Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и заповед на Ректора на ВТУ № РД–457 от 24.04.2020 г., представянето на резултатите от проведената специализираща практика и оценяването й ще се осъществи от комисия, назначена със заповед на Декана на ФМИ на следните дати:

 • Редовна изпитна сесия: 18.06.2020 г. от 9.30 часа
 • Поправителна изпитна сесия: 22.06.2020 г. от 10:00 часа
 • Ликвидационна изпитна сесия: 02.09.2020 г. от 9.30 часа

Представянето на резултатите през м. юни 2020 г. ще се проведе чрез електронната платформа Microsoft Teams, достъпът до която се осъществява със служебно създадения университетски акаунт на всеки студент (SХХХХХХХХХХ@sd.uni-vt.bg). За да може да се използва електронната платформа Microsoft Teams е необходимо предварително активиране на акаунта. При проблеми с пощенската кутия пишете на gmminkova@ts.uni-vt.bg

Всички студенти от 4 курс от специалностите „Информатика“, „Компютърни науки“, „Софтуерно инженерство“ са добавени служебно в Microsoft Teams екип: „Специализиращата практика 8 семестър 2020“. Задължение на всеки студент е да провери своя достъп преди 12.06.2020 г. При проблем се сигнализира на  t.stefanov@ts.uni-vt.bg

Срокът за предварително изпращане на материалите за проведената специализираща практика e 12.06.2020 г.

Оценяването на проведената практиката ще се осъществи при следните правила:

 1. Изпращане на сканиран заверен протокол (служебна бележка) за провеждането на практиката и презентация на стажанта (доклад) на електронните пощи на всички членове на комисията:

  В електронното писмо за тема се посочва: „Стажантска практика, специалност на стажанта, факултетен номер“.

  В протокола трябва да фигурират (съгласно “бланка-протокол“ на даденият линк):

  • - трите имена на студента и данни за него;
  • - кратко и точно описание на дейностите, изпълнявани от студента по време на практиката;
  • - обща преценка за работата на стажанта по време на практиката, наименование на институцията и заверка (подпис и печат – и на двете страници).

  Имената на файловете следва да включват: специалност, тема и факултетен номер.

  Например:

  Специалност „Софтуерно инженерство“

  Специалност „Информатика“

  Специалност „Компютърни науки“

  SI-protokol-XXXXXXXXXX.pdf

  SI-prezentacia(doklad)-XXXXXXXXXX.pdf

  Inf-protokol-XXXXXXXXXX.pdf

  Inf-prezentacia(doklad)-XXXXXXXXXX.pdf

  KN-protokol-XXXXXXXXXX.pdf

  KN-prezentacia(doklad)-XXXXXXXXXX.pdf


 2. Изисквания към презентацията:
  • - заглавен слайд – име и лого на обучаващата организация, име на университета, име на факултета, тема: „Стажантска практика“ данни за студента;
  • - обем на презентацията от 10 до 20 слайда;
  • - съдържание на презентацията:  детайлно описание на дейностите и поставените задачи (придружени с инфографики и снимков материал) в хода на проведената практика; постигнати резултати и степен на удовлетвореност от стажантската практика; основни дейности на организацията, където е проведен стажът.

 3. До 12.06.2020 г. оригиналът на заверения протокол за провеждането на практиката се представя в канцеларията на факултета в учебен корпус 3 на ВТУ (ул. Арх. Г.Козаров 3) или се изпраща на адреса за кореспонденция на факултета:
 • Гр. Велико Търново 5003
 • ул. “Теодосий Търновски” № 2
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”
 • Ректорат, за факултет „Математика и информатика”, факултетска канцелария, Деканат

Връзка с нас: Тел.: 0884679496, e-mail: fmi@ts.uni-vt.bg


Уважаеми колеги,

Във връзка с извънредната ситуация са преустановени присъствените учебни занятия и насрочените изпити до 30 април 2020 г.

Учебният процес ще се провежда чрез електронни средства. Преподавателите ще осигурят необходимите на студентите учебни ресурси в системата Е-преподавател или чрез връзки към други виртуални форми. Достъпът на студентите до електронните ресурси се осигурява чрез системата Е-студент.

Студентите да осъществяват ежедневен достъп до електронните си профили и регулярно да изпълняват възложените им задачи.

С пожелание за здраве и търпение!

Връзка с нас:

От Деканата


Съобщение за всички студенти от факултет „Математика и информатика“, обучаващи се в 4 курс на бакалавърските образователните програми: Информатика, Компютърни науки, Софтуерно инженерство и 2 курс на магистърските образователни програми в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Информация за обучение в магистърска и докторска програма в направление 4.6. Информатика и компютърни науки в Япония, като обучението изцяло се финансира от Японското министерство на образованието.

Обявата за стипендиите и основните положения относно стипендиантите на Японското правителство може да видите в интернет страницата на факултета.

За контактно лице проф. д-р Емилия Тодорова: emilia_todorova@yahoo.co.uk

Интересуващите се може да се обърнат и директно към проф. Иван Танев от Университета на Дошиша, Япония: itanev@mail.doshisha.ac.jp


Участие в програма „Еразъм+“

На вниманието на студентите от факултет “Математика и информатика”

На основание на чл.30 ал.1 т.3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите

СРОКЪТ за подаване на МОЛБИ за ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2019/2020 година се определя до 13.04.2019 г.

За студентите, които не са заявили своя избор след този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи

според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/

или от съответните преподаватели.

Молбите се подават при Организаторите на учебен процес на ФМИ, както следва:

Специалности: “Педагогика на обучение по математика и информатика”, “Информатика”, “Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство”, “Информационно брокерство и дигитални медии” и “Библиотечно-информационни дейности” стая 603.

Избираеми и факултативни дисциплини за 2019/2020 учебна година


От Деканата.


Представяне на програмата за кариерно и лидерско развитие "Заедно в час"

Покана за участие в Global Tech Summit

СЪОБЩЕНИЕ за студентите от І КУРС специалностите “Информатика”, “Компютърни науки”, „Софтуерно инженерство“ и „Педагогика на обучение по математика и информатика“Покана за информационна среща и есенен стаж с Prime Holding JSC


Покана за информационна среща и летен стаж с Prime Holding JSC

Представяне на фирма "ЛЕКСОРО ТЕК“ ЕООД


Обучение в университет ADA в Азербайджан

Стипендиантска програма на Хазарският университет в гр. Баку, Азербайджан


На вниманието на студентите от факултет “Математика и информатика”

На основание на чл.30 ал.1 т.3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите

СРОКЪТ за подаване на МОЛБИ за ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2018/2019 година се определя до 13.04.2018 г.

Студентите избират само една дисциплина от всяка група.

За студентите, които не са заявили своя избор след този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/

или от съответните преподаватели.

Молбите се подават при Организаторите на учебен процес на ФМИ, както следва:

Специалности: “Математика и информатика”, “Информатика”, “Компютърни науки”, “Софтуерно инженерство”, “Книгоиздаване” и “Библиотечно-информационни дейности” стая 603.


Избираеми и факултативни дисциплини за 2018/2019 учебна година

От Деканата

СПОДЕЛИ В