Факултетен съвет

Мандат 2023–2027 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ

мандат 2023 г. – 2027 г.

  1. Представители на академичния състав на основен трудов договор:

  2. Студенти и докторанти – квота 1.
    1. Борислава Желязкова Русева, фак. № 2109010686, III курс, бакалавърска образователна програма „Педагогика на обучението по математика и информатика“

Списъкът е по формиран по квоти и по брой на получените гласове.

Съставът е избран от Общото събрание на факултет „Математика и информатика”, проведено на 30.06.2023 г.

Квотата на хабилитираните лица се попълва в съответствие с чл. 14 ал. 2 и чл. 57 ал. 2 т.9 и т.13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Приетата в началото на мандата с решение на Общото събрание квота на хабилитираните преподаватели в състава на ФС се счита за минимално допустимата. В хода на реализация на мандата тази квота може да се увеличава, но само за сметка на хабилитирали се членове на ФС, избрани за такива като представители на нехабилитираните преподаватели. Това увеличение не се счита за нарушаване на определените квоти.

Квотата на нехабилитираните преподаватели се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т.9 и т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Приетата в началото на мандата с решение на Общото събрание квота на нехабилитираните преподаватели в състава на ФС се счита за максимално допустимата. В хода на реализация на мандата тази квота може да се намалява, но само за сметка на хабилитирали се членове на ФС, избрани за такива като представители на нехабилитираните преподаватели. Това намаление не се счита за нарушаване на определените квоти.

Квотата на студентите и докторантите се попълва в съответствие с чл. 57 ал. 2 т. 13 от Правилника за дейността и управлението на факултет „Математика и информатика”.

Академични длъжности и научните степени са актуализирани към 04.06.2024 г.

Статутът на членовете на факултетния съвет се проверява преди всяко заседание на факултетния съвет.

СПОДЕЛИ В