Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност 3“ 18-19.11.2022 г. Велико Търново

International Scientific Conference “Problems of Social and Economic Security” 18-19.11.2022

На 18-19. 11.2022 г в Лабораторията по национална сигуност на Философски факултет на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" се проведе Третата международна конференция "Проблеми на социалната и икономическата сигурност". Бяха представени присъствено и онлайн около 30 доклада от учени от България, Румъния, Молдова, Сърбия, Република Сръбска, БиХ, Индия. Конференцията бе поздравена от името на Ректора от проф.дн Вихрен Бузов, след това към участниците се обърнаха и деканът доц. Бръчкова, и проф. Г. Камарашев, зам.кмет на Велико Търново и един от основателите на спец. "Национална сигурност" във ВТУ. Пленарен доклад изнесе акад.Слободан Нешкович от Сърбия, почетен професор на Фил.факултет. Бяха дискутирани актуални проблеми на енергийната, социалната и икономическата сигурност във връзка с поредицата от кризи, връхлетяли България и ЕС. В конференцията участва и група докторанти от Университета за политически науки в Букурещ. Докладите ще излязат в Том 3 на едноименното ни поредично издание.


18.11.2022 г.

1 заседание 13-16.15 Зала 523 К5 Лаборатория по национална сигурност [National Security Laboratory]

Модератор проф.д.н. Вихрен Бузов

Moderator Prof. Vihren Bouzov, DSc

Секция „Икономически и политически аспекти на сигурността“ [Section “Economic and Political Aspects of Security”]

13.00-13.15

Тържествено откриване Official Opening

Встъпителни думи на зам. ректора на ВТУ, проф. д.н. Вихрен Бузов (Introductory words Prof. Vihren Bouzov, Vice Rector for Accreditation and Quality System)

13.15-13.45. Academician PhD Slobodan Neškovic (International Academy of Sciences, Arts and Security - MANUB Belgrade Serbia, Center for Strategic Studies of National Security - CESNA B, Belgrade Serbia, Unoversity Business Academy Novi Sad Serbia, Professor Honoris Causa of theFaculty of Philosophy, St. Cyril and Methodius University of Veliko Turnovo, Ukrainian Technological Academy of Kiev, Ukraine) “Engagement of NATO and Partnership for Peace with Constellations to the Russian Federation”

13.45-14.10 Доц. Александър Миланов (Университет Жиндал, Правен факултет, Индия) Principles of Holistic Governance in International Trade Relations”[ Assoc.Prof. Alexander Milanov (Jindal Global University, Jindal Global Law School, India)

14.10-14.35 Проф.д-р Драган Колев (Универзитет „Апеирон“ – Бања Лука, Босна и Херцеговина /Република Српска)„Великото рестартиране“: „теория на заговора“ или „заговор на теориите“ „Велики ресет“: теорија завере или завера теорије[Prof. Dragan Kolev (University Apeiron, Banja Luka, TheGreat Reset”: “theory of conspiracyorconspiracy of theories”]]

14,35 – 15,00 Зураб Тодуа (Молдова, историк, писател, политик) Российско-украинский вооруженный конфликт: причины и варианты развития ”(Zurab Todua, writer, politician, MoldovaRussian-Ukrainian Military Conflict: Causes and Variants of Development”)

15.00-15.25 Д-р Гергана Йорданова (НБУ), Изпирането на пари като секюритизиран проблем в Новия световен ред“ [Dr. Gergana Yordanova (New Bulgarian University), Money laundering as a securitized problem in the New World Order]

15.25-15.50 Доц.д.н. Цвета Маркова (ръководител на Катедра „Национална сигурност“) – „Икономическата сигурност в контекста на индустриалната сигурност“ (Assoc.Prof. Tsveta Markova, Head of NS Department, VTU “ Economic Security in the Context of Industrial Security”)

15.50-16.15 Доц.д-р Галина Тодорова (Департамент „Природни и хуманитарни науки”, ВВВУ „Георги Бенковски) «Енергетиката на България – важен елемент на критичната инфраструктура на България» [Assoc.Prof.PhD Galina Todorova (Air Force High Scool, Dolma Mitropolia) Bulgaria's energy industry - important element of Bulgaria's critical infrastructure]

16.15-16.30 Кафе-пауза

2 заседание 16.30-18.00

Зала 523 Модератор доц.д-р Мария Илчева

Moderator Assoc.Prof. Maria Ilcheva, Phd

Секция „Социални и политически аспекти на сигурността“ [Section Social and Political Aspects of Security]

16.30-16.55 Доц.д.н. Мария Илчева (Катедра ТМСД, Стопански ф-т и Катедра „Национална сигурност“,) „Рискове и предизвикателства пред националната сигурност на Р. България в условията на глобална криза” [Assoc.Prof.DSc. Maria Ilcheva, Social Care Department, Economic Faculty and National Security, Department) Risks and Challenges to the National Security of Bulgaria in the Conditions of a Global Crisis”]

16.55-17.20 Iulia Sbârcea (Phd. Candidate National School of political Science and Public Administration, Romania)Developmental and organizational features present in the evolution of the Union Save Romania Romania from citizen movement to mass party

17.20-17.45 Adrian Popovici, (phd candidate National School of political Science and Public Administration, Romania)” The war in Ukraine and the change of discourse on environmental issues in the EU

17.45-18.10 Rares Radoiu (phd candidate National School of political Science and Public Administration, Romania)An analysis of the problem of truth and post-truth from the perspective of Gramsci and Foucault

18.10-18.30 д-р Венцислав Георгиев (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)Украинските бежанци в България - предизвикателство пред системата за социална сигурност“/[Vencislav Georgiev, PhD, VTU, “The Ukrainian refugees in Bulgaria - a challenge to the social security system”]


19.11.2021 г.

3 заседание 9.00-13.00 K 523 (hybrid session)

Модератор проф.д.н. Вихрен Бузов

Moderator Prof. Vihren Bouzov, DSc

Секция „Управленски аспекти на сигурността“, Section “Security and Management”

9.00-9.25 Д-р Галина Якова (старши преподавател ВВВУ „Г. Бенковски“) „Стратегически суверенитет за кого? България между националния суверенитет, националната сигурност и федерализацията на ЕС

[Galina Yakova, PhD, lecturer Air Force High School, Dolna Mitropolia “Strategic sovereignty for whom? Bulgaria between national sovereignty, national security and EU federalization”]

9.25-9.50 Явор Господинов (докторант Катедра „Политология и национална сигурност“, ПУ „П. Хилендарски)“Енергийната сигурност на страните от ЕС – рискове и проблеми“ [Yavor Gospodinov, PhD Candidate, Plovdiv University,”The Energy Security of the EU-members: Risks and Problems”]

9.50-10.15 Гл.ас.д-р Райна Иванова (ВА „Г. С. Раковски“)“Развитието на ядрена енергетика в Турция – предизвикателства и перспективи“ [Rayna Ivanova (Military Academy, Sofia) “The Development of Nuclear Energetics in Turkey; Challenges and Prospects”]

10.15-10.40 Ас.д-р Нехриджан Мехмед (ВНВУ „Г. Бенковски“, Катедра „Авиационен мениджмънт“) – „Професионалното обучение на човешките ресурси в съвременните динамични условия

10.40-11.05 Ивайло Джилянов (докторант по политология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), „Парламентарни избори и политическа нестабилност в Република Македония 1990-2002 г.“ [Ivailo Djilianov (PhD Candidate Political Sciences VTU, “Parlamentarian Elections and Political Instability in Republic Macedonia”]

11.05-11.20 Проф.дн Вихрен Бузов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“), „Краят на Европейския проект“ [Prof. Vihren Bouzov, “The End of the European Project”]


Онлайн заседание и втори доклади (Online Session MS Teams)
11.30-14.00

Модератор проф.д.н. Вихрен Бузов

Moderator Prof. Vihren Bouzov, DSc

11.30-11.55 д-р Иван Цанов (ПУ „Паисий Хилендарски“ Катедра „Политически науки и национална сигурност“) „Човешката сигурност: същност и особености“ [Ivan Tsanov PhD, Plovdiv University, Department of Security and Political SciencesHuman Security: Essence and Characteristics”]

11.55-12.20 Проф. д.пс.н. Майяна Митевска, докторант Елица Дудулаки (Пловдивски университет, Катедра „Психология“) „Необходимостта от стратегически мениджмънт в сферата на здравеопазването в кризата Ковид 19“[Prof. Mayana Mitevska, Elitza Doudulaki, Ph D Candidate (Plovdiv University), On the Necessity of Strategic Management in the Health Care in the Context of Pandemic“]

12.20-12.45 Roman Temnikov (PhD student from Azerbaijan in University of Brno), “Azerbaijan's contribution to the energy security of the European Union as a factor affecting the economy

12.45-13.10 Birsena Numanovic DULJEVIC, PhD (Secondary school "Nikola Tesla" Novi Pazar, Serbia, Independent University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, CESNA B, Belgrade, Serbia) Determinants of Turkey’s Foreign Policy Towards the Countries of Caucasus with Reference to Azerbaijan

13.10-13.35 Д-р Станимира Чюбатарова (ВТУ „Т. Каблешков, София) Сигурността на ползвателите на железопътен транспорт като част от социалната и икономическата сигурност в ЕС“ [Stanimira Chubatarova (High School of transport, Sofia) Safety of rail users as part of social and economic security in the EU]

13.35-14.00 Ас.д-р Тихомир Солаков (Катедра „Национална сигурност“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ „Религиозен екстремизъм – същност и понятие“, „Религиозен екстремизъм – понятие, цели и задачи“ [Tihomir Solakov (National Security Department, VTU), Religious ExtremismConcept, Aims and Tasks”]

14.00-14.20 Явор Господинов (докторант Катедра „Политология и национална сигурност“, ПУ „П. Хилендарски)“Възможности за създаване на енергиен суверенитет в условията на засилващо се глобално противопоставяне“ [Yavor Gospodinov, PhD Candidate, Plovdiv University,”The Energy Sдvereignty in the Situation of Increasing Global Contradiction”]


Научен комитет на конференцията (Scientific Committee of the Conference)

Съпредседатели:

  • Проф.дн Вихрен Бузов – зам.ректор УКА на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
  • Акад.проф.д-р Слободан Нешкович - International Academy of Sciences, Arts and Security - MANUB Belgrade Serbia, Center for Strategic Studies of National Security - CESNA B, Belgrade Serbia, Unoversity Business Academy Novi Sad Serbia

Членове:

  • Доц.дн Цвета Маркова – ръководител на Катедра „Национална сигурност“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
  • Проф.д-р Георги Камарашев - Катедра „Национална сигурност“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“
  • Проф.д-р Георги Петрунов – Катедра „Икономическа социология“, УНСС, София
  • Dan Gabriel Sîmbotin - Senior Researcher 1st Degree “Gheorghe Zane” Institute for Economic and Social Research. Romanian Academy Ia?i Branch, Romania
  • Assistant Professor Adela Mihaela Taranu PhD, Technical University of Civil Engineering Bucharest, Romania.
  • Prof. Milenko Bodin, PhD – University of Belgrade, Faculty of Security, Serbia
СПОДЕЛИ В