Конспект за учебна 2018-2019 година за писмен държавен изпит по „Философия”

ВЪПРОСНИК

Учебна 2018-2019 година

за писмен държавен изпит по „Философия” за

образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър“


 1. Философски учени в Древна Индия и Китай
 2. Възникване на философията в Антична Гърция. (Милетска школа, Питагор, Елейска школа, Хераклит, Софистите)
 3. Философията на Платон
 4. Философията на Аристотел
 5. Елинистичната философия (Ранна, Средна, Късна стоа)
 6. Проблеми на средновековната философия (Св. Августин, Св. Тома от Аквино)
 7. Проблеми на философията на Ренесанса (Николай Кузански, Мишел дьо Монтен, Томас Мор, Еразъм Ротердамски, Николо Макиавели)
 8. Емпиризмът във философията на Новото време (Фр. Бейкън, Дж. Лок, Дж. Бъркли, Д. Хюм)
 9. Рационализмът във философията на Новото време (Т. Хобс, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лайбниц)
 10. Кантовата критическа философия и неокантиантството
 11. Философията на Фихте и Шелинг
 12. Абсолютният идеализъм на Хегел
 13. Позитивистката философия през XIX век (О. Конт, Дж. Ст. Мил, Х. Спенсър, Е. Мах)
 14. Марксизмът
 15. Философия на живота в Германия и Франция (Ницше и Бергсон)
 16. Феноменологическа философия (Е. Хусерл, М. Мерло-Понти)
 17. Същност и основни представители на прагматизма (Ч. Пиърс, У. Джеймс, Дж. Дюи, Р. Рорти)
 18. Неопозитивизъм и обръщането към философията на езика (Виенски кръг, Берлински кръг, Б. Ръсел, Л. Витгенщайн, Дж. Сърл)
 19. Екзистенциална философия (М. Хайдегер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр)
 20. Съвременната религиозна философия (неотомизъм, еволюционизмът на Теяр дьо Шарден, и др.)
 21. Философски идеи на Франкфуртската школа (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Ю. Хабермас)
 22. Пост-структуралистка философия (Фуко, Дерида, Лиотар)
 23. Феминистка философия (Е. Сиксу, Л. Иригаре, Ю. Кръстева, А. Жардин, Дж. Бътлър)
 24. Историята на българската философска мисъл – направления  и идейни доминанти
 25. Същност и предмет на онтологията
 26. Типове проблеми и подходи в съвременния онтологически анализ
 27. Познанието като предмет на философски анализ. Тройната дефиниция за познание.
 28. Източници на познанието – опит и разум. Концепции за обосноваността
 29. Теории за истината
 30. Логическите теории за имената, изреченията и умозаключенията
 31. Логическите закони
 32. Доказателство и опровержение. Рационалната дискусия – доказване и реторическа аргументация
 33. Логиката на Аристотел
 34. Класически и съвременни теории и подходи във философията на религията.
 35. Принципи и форми на доказателствата за битието на Бога (онтологично, телеологично, космологични).
 36. Предмет и роля на естетиката. Естетическото познание
 37. Основни категории на естетиката
 38. Етиката като теоретична система – предмет, характер и функции
 39. Същност и система на етическите категории
 40. Предмет на философската антропология. Основни модели за човека
 41. Съвременни антропологически теории
 42. Възникване, същност и предмет на философия на историята
 43. Въпросът за „логиката“ на историята
 44. Обществото като система. Човек и общество
СПОДЕЛИ В