Център по психология

Центърът по психология е наследник на откритата през 1995 г. Лаборатория по психология. Той е създаден по предложение на ФС на Философски факултет (Протокол №2/23.02.2012 г.) и решение на Академичния съвет на ВТУ (Протокол № 3/19.03.2012 г.). Правилникът за дейността на Центъра по психология е приет от ФС (Протокол № 3/05.04.2012 г.) на Философския факултет и влиза в сила след утвърждаването му от Академичния съвет на ВТУ – 21 май 2012 г. (Протокол № 5). Неговият предмет на дейност е провеждането на научно- преподавателска дейност и теоретико-приложни изследвания в областите на педагогическата, социалната, трудовата и основните социални дейности, образованието, мениджмънта, правото, груповото и междуличностното, формалното и неформалното общуване. От 21.12.2014 г. е включен в състава на Института за перспективни научни изследвания.

Директор: проф. д-р Елена Бораджиева

СПОДЕЛИ В