Център за трансгранични изследвания

Центърът за трансгранични изследвания е създаден по предложение на Факултетния съвет (ФС) на Философския факултет (Протокол № 3/05.04.2012 г.) и с решение на Академичния съвет (Протокол № 5/21.05.2012 г.), за гарантиране устойчивост на резултатите по проект MIS-ETC Code 408 „Максимизация на сравнителните предимства на граничните региони” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 с обща стойност 486 000 евро г. с водещ партньор Университетът в Крайова, Факултет за социални науки, Румъния, и екип от Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ (http://crossbgborder.com/cbcrobg/index-en.html). Институционалната информация за проекта е в Регистъра на проектната дейност: http://projects.uni-vt.bg/projectdata.aspx?pr=187 .

Статутът на Центъра за трансгранични изследвания (http://www.uni-vt.bg/bul/nb.aspx?c=4&i=true&zid=1#nbtop) е приет от АС с Протокол № 6/11.06.2012 г. Неговият предмет на дейност е провеждането на научно-преподавателска, теоретико-приложна и консултантска дейност в областите на регионалните политики, регионалното развитие и сътрудничество с Румъния, подготовка и кандидатстване със съвместни проекти в България и в Румъния пред европейските и национални институции,осъществяването на международно сътрудничество с академични институции от Румъния, Сърбия и други балкански страни, провеждането на съвместно обучение в специализации, бакалавърски и магистърски програми. От 22.12.2014 г. с решение на АС Центърът е звено в учредения Институт за перспективни научни изследвания. Центърът се управлява на ръководител-координатор и Експертен съвет, в който има представители на Педагогически, Исторически и Стопански факултет.

Ръководител-координатор: проф.д.н. Вихрен Бузов

Контакти: philos@uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В