Възпитаници на Педагогически факултет

Иван Сираков

Редовен докторант към катедра ТМФВ (от 12.2015)

Магистър: Масови комуникации и журналистика (2012 – 2014)

Бакалавър: Педагогика на обучението по физическо възпитание (2007 – 2011)

Национален състезател по ориентиране, радиоориентиране и лека атлетика. Състезател на:

 • Stora Tuna OK (Борланге, Швеция)
 • СК „Вариант 5“ Търговище
 • СК „Браун тим“ Велико Търново

Световен шампион по радиоориентиране (2016)

Европейски шампион по ориентиране за юноши (2006)

Сребърен и бронзов медалист от Европейско първенство по радиоориентиране (2015 и 2017)

Бронзов медалист от Световно първенство по ориентиране за младежи (2007)

Шампион на Югоизточна Европа по ориентиране (2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017)

Държавен шампион по ориентиране (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

Държавен шампион по лека атлетика – крос-кънтри (2015)


Ана Борисова Ганева

Завършила бакалавърска степен по „Педагогика на обучението по музика“ (2008) и магистърска степен по музикална педагогика (2010) във ВТУ, както и магистратура по Изпълнителско изкуство в АМТИИ. През 2015 година защитава докторска дисертация като докторант към катедра „Музика“. Изявена народна певица с многобройни награди като изпълнител и педагог и записи в Радиото и Телевизията. Главен асистент, доктор, преподавател към катедра „Музика“ – ВТУ. През 2018г. осъществява специализация в гр. Сиатъл, САЩ, подсигурена от Фулбрайт - Българо-американската комисия за образователен обмен.


Марек Желев Дяков

Завършил специалност „Педагогика на обучените по музика“ във ВТУ през 1998 г. Талантлив изпълнител на акордеон. Учи композиция при проф. Александър Текелиев. Създател на хор "Родолюбец" в Молдова. Диригент на Ансамбъл „Гоце Делчев“ – гр. София. Изявен композитор.


Снежина Величкова Врангова-Петкова

Завършила специалност „Педагогика на обучението по музика” във ВТУ – бакалавър (2000 г.) и магистър (2002). Работила като главен асистент към катедра „Музика“. В момента доцент доктор, преподавател по музикален анализ в Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – гр. София. Автор на многобройни научни публикации и на монография. Член на редколегии на научни музикални издания. Изявява се активно като партниращ пианист и хормайстор.


Цветомир Рашков Василев

Завършил Педагогика на обучението по музика – бакалавър (2000г.) във ВТУ и магистър (завършил семестриално 2002г.). Диригент на Военен духов оркестър – гр. Стара Загора.


Зорница Атанасова Димитрова

Завършила във ВТУ бакалавърска (2003 г.) и магистърска (2005 г.) степен със специалност „Педагогика на обучението по музика“ и защитила докторска степен през 2017 г. като редовен докторант на катедра „Музика“. С многобройни сценични изяви като оперна певица в България и в чужбина. Работи и като преподавател по музика.


Ирена Драгомирова Пенчева

Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2009 година, специалност „Начална училищна педагогика с английски език”, понастоящем – учител по английски език в Основно училище „Бачо Киро”, град Велико Търново, базов учител, докторант по методика на обучението по чужд език към катедра „Начална училищна педагогика”.


Стефка Димитрова Недева

Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2012 година, специалност „Начална училищна педагогика с английски език”, понастоящем – учител по английски език в Основно училище „Бачо Киро”, град Велико Търново, базов учител, докторант по методика на обучението по чужд език към катедра „Начална училищна педагогика”.


доц. д-р Юлия Георгиева Дончева

През 1994г. завършва във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново, специалност: Предучилищна педагогика.

Реализира се като детски учител в ЦДГ „Русалка“,гр. Русе от 1994-2008; а от 2008-2012 е детски учител в ЦСДГ „Ралица“, гр. Русе.

От 2010-2012 е хоноруван преподавател в катедра Педагогика, психология и история  при Русенски университет „Ангел Кънчев” 

През 2001г. придобива първа преквалификационна степен в Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – Софийски университет „Св. Климент Охридски.“

През 2008г. се обучава във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново по специалност:  Психология и социология в управлението

През 2008г. придобива ОНС „Доктор”в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в научно направление: 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика) по тема: Преодоляване на формирани в семейството модели за агресивно поведение на детето, научен ръководител проф. дпн Надежда Витанова

През 2016г. се хабилитира с научната длъжност Доцент по специалност Методика на обучението по „Човек и общество“ и „Педагогика на взаимодействието дете-среда“. Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

Член на редакционната колегия на национално научнотеоретично списание  „Стратегии на образователната и научната политика“ –  https://azbuki.bg/editions/journals/strategies/editors;

Член на международната редакционната колегия на online journal ACROSS Dunarea de Jos University of Galati, Romania - http://across-journal.com/index.php/across/navigationMenu/view/scientificcommittee

Ръководител на общоуниверситетски клуб за студенти с увреждания „Различни и равни“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“.


д-р Северина Стоянова Величкова

През 2010 г. завършва ОКС „Бакалавър” по специалност Предучилищна педагогика и чужд език (английски).

Веднага след завършване  на висшето си образование се реализира по специалността, като учител в ДГ „Райна Княгиня”, Велико Търново. От 2015 г. е учител-наставник на студенти, изучаващи педагогически специалности свързани с предучилищното образование. Провежда часове със студенти по учебната дисциплина Предучилищна педагогика, възложени от катедрата.

През 2012/2015 г. след успешно издържан конкурс се обучава като докторант в  катедра Предучилищна педагогика и през 10. 2017 г. успешно защитава дисертационен труд с тема "Формиране на ценности чрез приказките при 5 - 7-годишните деца" за което е присъдена ОНС „Доктор”, с научен ръководител доц. д-р Рени Христова-Коцева.


д-р Марияна Стефанова Колева

През 1994г. завършва ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, специалност „ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА” , ОКС „Магистър”. 

След дипломирането си през 1994г. започва работа по специалността - учител в ДГ „Първи юни”, гр. В. Търново, където работих до 2007г. От 2007 до момента заемам длъжността директор на ДГ „Ивайло”, гр. В. Търново.

От 2012/2015 г. е редовен докторант  по научна специалност: „Методика на обучението по бит и техника (Методика на обучението по конструктивно-технически дейности в детската градина), Педагогически факултет, катедра „Предучилищна педагогика“ във Великотърновски уневерситет.

През 10. 2017г. придобива ОНС „Доктора” с тема на дисертационния труд „Иновационни подходи в дизайна на обучението по конструиране в предучилищна възраст” с научен ръководител проф. д-р Радка Гайдова.

Във времето усъвършенства своята професионална квалификация, като  придобива: Четвърта професионално-квалификационна степен – ДИПКУ, Тракийски университет,гр. Стара Загора; Пета професионално-квалификационна степен – ДИУУ, гр. София.


Камелия Максимова Делионова

През 2010г завършва Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”, образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалност „Предучилищна педагогика и чужд език”.

През 2014г. придобива ОКС „Магистър” по програма „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика”, също направление.

От 1.12.2016г. е докторант във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, в катедра Предучилищна педагогика, където се обучава в Докторантска програма по научна специалност „Теория на възпитанието и дидактика”(Предучилищна Педагогика) с тема на дисертационния проект: „Формиране на емоционална компетентност при деца от предучилищна възраст”.

Професионалното си развитие като учител стартира след дипломирането си веднага през 2010г в  Bolgár kétnyelvu nemzetiségi óvoda – Budapest, като педагог в смесена група /линк към сайта на детската градина в Будапеща: http://www.bolgarok.hu/, където работи до 08. 2014г. От тогава и до сега работи в Частно средно училище „Цар Симеон Велики”, Иваняне като учител.  /линк към страницата на училището: www.tzarsimeon.bg/

Във връзка с усъвършенстване и надграждане на придобитите в университета професионални и социални умения и компетенции участва в редица научни форум, като съм номинирана:

 • 2008г. и 2009г. – номинирана на първо място за студентско есе;
 • 2010г. удостоена с първо място за експериментална разработка в Шеста научна студентска сесия  “Образованието в България – традиции, проблеми, перспективи”;
 • 2011г. удостоена с Награда на Ректора - за презентация на доклад; през 2014г. също - Награда на Ректора за презентация и доклад "Прилагане на дидактичната система "Моливко" в чуждоезикова среда"
 • 2017г. е участник в Четвърта докторантска научна сесия, а през 2018г. в Пета докторантска научна сесия.

Участва в много международни проекти:

 • Erasmus Student Mobility – EÖTVÖS LORÁND University (ELTE) Budapest –   2012 - 2013
 • International multilaterial pre-school partnership project „Let the sunshine in”, financed by COMENIUS subprogram of the Life-Long Learning Program of the EC – 2011- 2013
 • International multilaterial pre-school partnership project “All different-All equal-All Europeans: Using arts for developing social and civic competences in pre-school education”, financed by COMENIUS subprogram of the Life-Long Learning Program of the EC – 2010-2011
Гордея се, че съм възпитаник на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” и продължавам своето обучение в моя университет.

Стамена Валентинова Христова

2004/ 2009 г.,ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

ОКС Бакалавър, Предучилищна педагогика с чужд език

2009/ 2011 г.ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

Магистър, Образование в извънучилищна среда

2017г., V-та Професионално квалификационна степен  

Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

 

Педагогически стаж: детски учител, учител по чужд език в детска градина.

2010-2018г., ЧОУ „Мечтатели” , гр. Варна

2010г.  ЧДГ „Малкият принц”, гр. Варна

2008г., СДЦ ”Детско сърце”, гр. Варна

 • Член на Секция за методическа подкрепа на детски учители към Регионален методически съвет към РУО – Варна;
 • Ментор на студенти по проект „Студентски практики” – Фаза I; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”;
 • Автор на образователни продукти за деца и методически материали за учители LEARNING ENGLISH IS FUN!  и ”Български език в игри”;
 • Автор на образователен уеб сайт www.educateandincpire.eu за споделяне на материали с практически, научен и информационен характер;
 • Автор на научни публикации в печатни и онлайн издания в областта на предучилищното образование;
 • Провеждане и заснемане на открити педагогически ситуации в подкрепа на млади и новоназначени учители;
 • Лектор на национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и конкурси в сферата на образованието;
 • Координатор на Глобална образователна програма, Международни проекти и национални кампании в сферата на образованието.
 1. Награда II-ро място на Международния конкурс „Коледа в нас” с организатор Интернет телевизия „Аз мога, аз знам”, и съдействието на Държавната агенция за българите в чужбина и Национален дворец на децата
 2. Награда I-во място на V Международен творчески конкурс за професионално майсторство за възпитатели и педагози в предучилищните образователни институции „Съвременната детска градина”, Конкурсна работа: „Частна детска градина „Мечтатели” – успешен модел на съвременна бразователна институция в системата на предучилищното образование”, Русия,  19 януари, 2018 г.
 3. Награда I-во място в IV Международен фестивал-конкурс на педагогическото майсторство „Дидактически игри”, Номинация „Дидактически игри за предучилищна възраст”, Русия, 19 януари, 2018 г.
 4. Лауреат на Международен конкурс „Методически четения” с разработка „Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение”, Интер-конкурс, Москва 23.11.2017 г.
 5. Грамота за активен принос в развитието и усъвършенстването на частното образование от Българска асоциация на частните училища (БАЧУ) – София, 10.11. 2017 г.
 6. Награда I-во място в класация „Новатори в образованието 2017 г.” в категория „Деца”  – София 08.11. 2017 г.
 7. Грамота за личен принос в утвърждаването на  Международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017”
 8. Почетна грамота за участие по проект на Фондация „Четири лапи” – „Децата се учат да защитават животните”, 2017 г.
 9. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2017 г.
 10. Специална награда на Председателя на Синдиката на българските учители в XX Юбилеен национален конкурс на СБУ „Учител на годината”, Категория „Предучилищно възпитание и подготовка”, 18.05.2017 г.
 11. Отличие „Европейски езиков знак” за качество в езиковото преподаване, 2016 г.
 12. Общинско отличие на млад учител за мотивиран и добър старт в учителската професия за 2016 г., 01.11.2016 г., Варна
 13. Специална награда на Департамент за информация и усъвършенстване на учителите към СУ „Св. Климент Охридски” на Третия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности - за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2016”
 14. Почетно отличие «Неофит Рилски» за дългогодишна, цялостно високопрофесионална трудова дейност в системата на българското образование, Министерство на образованието и науката, 24.05.2016 г.
 15. Финалист в конкурс за Добри практики в кампанията „Дни на приобщаването”,  Фондация „Америка за България” и Център за приобщаващо образование, 23.06.2016 г.
 16. Диплом - Лауреат на Международен дистанционен конкурс за детски театрални колективи, "Интер - конкурс", Москва, 28.03.2016 г.
 17. Почетно I-во място в кампанията „Учител на годината – България 2016 г.”, раздел „Учител - Родител”,  Фондация „Кузманов”, София, 26.05.2016 г.
 18. Награда на Декана за отлично представяне в Дванадесетата студентска научна сесия – Велико Търново, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 19.05.2016г.
 19. Специална награда на Председателя на българските учители в XIX Национален конкурс на СБУ „Учител на годината”, Категория „Млади учители”, 11.05.2016 г.
 20. Награда за много добро представяне на Международен детски фестивал „Ден на таланта”, Раздел „Театър”,  Национален Дворец на децата, София,19.04.2016 г.
 21. Награда I-во място за урок по английски език за планиране и провеждане на урок по избрана тема, създаваща атмосфера и увереност в обучаемите,  BETA - Българска асоциация на преподавателите по английски език – София, 2014 г.
 22. Награда „Учител на годината” за всеотдайност и обич към децата, високо качество на учебно възпитателната работа. Изследователска и творческа дейност.,  Частно езиково училище и детска градина “Малкият принц”, гр.Варна, 31.05.2012 г.
 23. Награда ІІ-ро място в „Международен конкурс на педагогическия талант: “На върха на айсберга”,  Центр научной мысли, Россия, 22.03.2013 г.
 24. Награда за Иновативност от Седма студентска научна сесия на тема: "Образователните и социалните приоритети през призмата на студентските научни изследвания",  ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 01.06.2011 г.
 25. Награда ІІ-ро място в категория „Млад педагог” на Национален конкурс за работещи в сферата на извънкласните и извънучилищни дейности,  Международна фестивална програма на детското творчество „Приятели на България”, 24.03.2011 г.
 26. Награда на Ректора от Шеста  студентска научна сесия на тема: „Образованието в България – традиции, проблеми, перспективи”, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, 18.03.2010г.
 1. Христова, С. «Български език в игри – движи се, пей, мисли!» в конкурса „Защото бъдещето започва от днес”. Споделяне на множество приложими инструменти и механизми за обща подкрепа на децата: https://eduset.net/tools/blgarski-ezik-v-igri-dvizhi-se-pey-misli?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
 2. Христова, С. «Частный детский сад „Мечтатели” - успешная модель современного учебного заведения в системе дошкольного образования», V Международный конкурс профессионального мастерства воспитателей и педагогов дошкольных образовательных учреждений  «Современны детский сад», електронен ресурс, 2018 г.
 3. Христова, С. «Цветная дорожка», Фестиваль-конкурс педагогического мастерства «Дидактические игры», електронен ресурс, 2018 г.
 4. Христова, С.  Български език в игри  – движи се, пей, мисли!, Сборник „Обогатяващо педагогическо взаимодействие в предучилищна възраст” на издателство „Изкуства”, бр. 3, 2017 г. от конкурс за научна награда на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера за „Иновационни автодидактични игри за деца от предучилищна възраст“
 5. Христова, С.  Проектът Learning English is Fun! – успешна педагогическа практика в ранното чуждоезиково обучение, Елекронен ресурс от Десета научно-практически конференция „Водим бъдещето за ръка”, Велико Търново, 2017 г.
 6. Христова, С.  Проектът Learning English is Fun! – успешна приобщаваща практика в ранното чуждоезиково обучение, Сборник с доклади от Областна педагогическа конференция под мотото „Учене през целия живот – от малки до големи”, Пазарджик 2017 г.
 7. Христова, С.  ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 102-117
 8. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст, Родителски наръчник “Българско даскало” 2016 г., Фондация “Кузманов”, стр. 86-101
 9. Христова, С.  ACTING IT OUT! Театър на английски език в предучилищна възраст: http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/acting-it-out-teatur-na-angliyski-ezik-v
 10. Христова, С. LEARNING ENGLISH IS FUN! Обучение по английски език на деца от 2 до 7 години годишна възраст: http://priobshti.se/article/uchastnici-v-konkurs-za-pedagogicheski-praktiki/learning-english-fun-obuchenie-po-angliyski
 11. Христова, С. Обучението по английски е забавно! (202 забавни игри за детското сърце, тяло и ум, Сборник доклади от девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка – заедно с нашите деца”, стр. 313-316, МОН, 2016 г.
 12. Христова, С. Обогатяващо педагогическо взаимодействие в игровата методика на обучение по английски език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Сборник от доклади на участниците в конурс на името на Димитър Кр. Димитров – Мастера, изд. Изкуства, С. 2015., стр. 50-56
 13. Христова, С. Творчество и креативност на учителя по чужд език в детската градина, Национална конференция Професионалната компетентност на учителя,  изд. „Знание и сила”, С. 2014 г., стр. 84-89
 14. Христова, С. Игрова методика в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст (от 3 до 7 години), Традицията като вдъхновение - Юбилеен сборник на Зимна школа на департамент "Англицистика" София, 2014г., стр. 89-97
 15. Христова, С. Мотивационни аспекти на игровия метод в обучението по чужд език на деца от предучилищна възраст, в сборник с материали от Национална конференция „Мотивацията в работата на учителя”, изд. „Знание и сила”, С. 2014г., стр.190-197
 16. Христова, С. В. Игра как развивающая педагогическая технология в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста (3-7 лет), Инновации в технологиях и образовании,  Сборник статей, Часть 4, 2013г., стр.242-246  http://conference.kemsu.ru/conf/bfkuzgtu2013/index.htm
 17. Hristova, S.V. Games and Game like Activities in Foreign Language Teaching to Preschool Children Aged 5 to 7, The International Conference The Strategies of Modern Science Development, II International scientific-practical conference, Science Book Publishing House, Yelm, WA, USA, 2013, p.83-90
 18. Христова, С. Игровая методика обучении инностранному языку в детском саду, Сборник научных трудов - Современный учитель: личность и профессиональная деятельность, Издателство Спутник +, Москва, 2013г. стр. 537-541
 19. Христова, С. Театральный проект на английском языке – иновационный метод в обучении инстранным языкам на детей дошкольного возраста, Сборник научных статей - Педагогика и психология: тренды, проблемы, актуальные задачи, Научно-издательский Центр Априори, Краснодар, 2012г., стр. 400-405
 20. Христова, С. Театралният проект на английски език – иновативен метод в обучението по чужд език на деца в предучилищна възраст, Иновации и интерактивни технологии в образованието, Издателство: РБ „Стилиян Чилингиров” - Шумен, 2012г., стр. 59-63
 21. Христова, С. Театърът на английски език  в предучилищна възраст, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  Велико Търново, 2011 г. http://www.uni-vt.bg/pages/6189/uplft/d1.pdf
 22. Христова, С. Рисуването с пръсти като алтернативна форма на експресия за децата от предучилищна възраст, Педагогически алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”,  Велико Търново, 2010 г.
 23. Христова, С. Съюзът между интелекта и въображението в изкуството, В:// Материали от Научна конференция с международно участие “Стара Загора ‘2004”, том VI, 2004 г.

Делян Тодоров Минев

Завършил специалност „Социална педагогика“ през 2002 г. с ОКС „бакалавър“ във ВТУ и магистратура по „Педагогика на девиантното поведение“ в СУ през 2004 г. Кариерата му започва през 2003 г. като социален работник в ДОВДЛРГ „Асен Златаров“ гр. София. През 2005 г. е назначен като пробационен инспектор в ОС “ИН“ В. Търново, Пробационна служба В. Търново. От 2005 до днес е и председател на пробационен съвет с район на действие РС - В. Търново.


Георги Гавраилов

Завършил специалност „Социална педагогика“ с ОКС „бакалавър“ и магистратура по „Социалнопедагогическа превенция и пробационни дейности“. Кариерата му започва като надзирател в Следствен арест в гр. Павликени, а в последствие е командир на отделение в гр. Велико Търново. По-късно работи като специалист „Пробация“ в ОС „ИН“ гр. Велико Търново, и също като инспектор в Пробационна служба – гр. Елена. Назначен е като началник сектор „Арести“, след което началник на ОС „ИН“ – Велико Търново. От 2017 г. е назначен на длъжност началник на Затворническо общежитие - Велико Търново.

СПОДЕЛИ В