Списъчен състав на УКУКА, мандат 2015-2019г.

Председател на УКУКА:

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията
 

Членове:

Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров

Зам.-ректор по международната дейност

Проф. дин Милко Стоянов Палангурски

Директор Дирекция „Научна, проектна и библиотечно-издателска дейност"

Проф. д-р Галя Йорданова Бонева

Председател на ФКУКА на Педагогически факултет

Проф. д-р Емилия Стойчева Тодорова

Председател на ФКУКА на Факултет  „Математика и информатика“

Проф. д-р Даниела Тодорова Йорданова

Председател на КУК на  Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти

Проф. д-р Илиана Павлова Колева

Председател на ФКУКА на Филологически факултет

Проф. д-р Даниела Христова Тасевска

Председател на ФКУКА на Философски факултет

Проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Директор на Център за квалификация

Проф. д-р Андрей Димов Андреев

Директор на Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

Проф. д-р Димитър Петков Цветков

Експерт - Център по управление на качеството

Доц. д-р Милена Христова Йоргова

Председател на ФКУКА на Стопански факултет

Доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Директор на Център за дистанционно обучение

Доц. д-р Янка Тенева Тянкова-Тодорова

Председател на ФКУКА на Юридически факултет

Доц. д-р Валерия Живова Тодорова

Председател на КУК на Департамента за езиково обучение

Доц. д-р Боряна Стойнова Здравкова

Председател на ККУКА, Педагогически колеж, гр. Плевен

Доц. д-р Светлозар Методиев Влайков

Председател на ФКУКА на Православен богословски факултет

Доц. д-р Николай Ангелов Кънев

Председател на ФКУКА на Исторически факултет

Доц. д-р Светослав Ангелов Косев

Председател на ФКУКА на Факултет по изобразително изкуство

Гл. ас. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Директор на Университетски компютърно-информационен център

Гл. д-р Даринка Христова Костадинова

Председател на ФКУКА на Филиал, гр. Враца

Инж. Олег Янков Божанов

Гл. секретар на ВТУ и Директор на Кариерния център

Инж. Розалия Михайлова Личева

Началник на Регионално управление на образованието - В. Търново

Светослав Атанасов Богатинов

Директор „Човешки ресурси“ в АИИ Дейта процесинг

Светлана Иванова Трифонова-Чернева

Началник отдел „Учебно-методичен“

Димитрина Кирилова Влайчева

Оперативен ръководител, Център по управление на качеството

Венелина Тодорова Тодорова

Експерт, Център по управление на качеството

Юлия Антонова Коева

Експерт, Център по управление на качеството

Д-р Васил Бранков Милев

Експерт, Център по управление на качеството

Петър Димитров Петров

Представител на студентите

 

 

СПОДЕЛИ В