Обратна връзка

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ СТУДЕНТИ / ДОКТОРАНТИ / СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СИСТЕМАТА Е-СТУДЕНТ

ПОПЪЛВАНЕТО НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ Е ПРЕЗ ЛИЧНИЯ ВИ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА Е-СТУДЕНТ

 

Анкетна карта за проучване мнението на студенти / докторанти / специализанти относно качеството на обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване мнението на студентите при атестиране на преподаватели и докторанти

Анкетна карта за проучване мнението на студентите за учебна дисциплина

Анкетна карта за проучване мнението на студентите относно удовлетвореността от практическото обучение

АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ СТУДЕНТИ / ДОКТОРАНТИ / СПЕЦИАЛИЗАНТИ
 
СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНА

Анкетна карта за антикорупционна среда

 
АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ
СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНИ

 

Анкетна карта за проучване на очакванията и изискванията на потребители на кадри към компетенциите, получавани в образователна програма (специалност) във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване на очакванията и изискванията на потребителите на кадри към компетенциите, получавани в докторска програма във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване на степента на заинтересованост на потребители на кадри към нови образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на възпитаниците на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на защитилите докторанти във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Анкетна карта за проучване мнението на потребители на кадри за удовлетвореността от практикантите и стажантите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СИСТЕМАТА Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ

ПОПЪЛВАНЕТО НА АНКЕТНАТА КАРТА Е ПРЕЗ ЛИЧНИЯ ВИ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ

Анкетна карта за проучване мнението на преподавателите за административното обслужване във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
АНКЕТНИ КАРТИ - ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Анкета карта за начална технологична подготвеност на студента за дистанционно обучение
Анкета карта за оценка на студентите за дистанционно предложена учебна дисциплина
Анкета карта за удовлетвореност от обучението в магистърска програма, дистанционна форма на обучение
Анкета карта за готовност на преподавателя за дистанционно обучение
Анкета карта за удовлетвореност от обучението в магистърска програма, дистанционна форма
Анкета карта за оценка от външни потребители
Анкета карта за членовете на екипите, осигуряващи ДФО относно тяхната удовлетвореност от качеството на провеждания процес на обучение
Анкета карта за експерти в областта на ДО
СПОДЕЛИ В