Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на изданието на Рейтинговата системата на висшите училища в България за 2018 г.

На 20 декември беше оповестено актуализираното издание на РСВУБ за 2018 година, в което е включена информация за 51 висши училища, предлагащи обучение по образователни програми в 52 професионални направления.
Резултатите на професио­налните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации за 2018 г. са следните:
 
Второ място – 4 професионални направления:
 • 1.1. Теория и управление на образованието
 • 2.1. Филология
 • 2.3. Философия
 • 2.4. Религия и теология
 
Трето място3 професионални направления:
 • 2.2. История и археология
 • 3.2. Психология
 • 8.2. Изобразително изкуство
 
Четвърто място – 1 професионално направление:
 • 3.6. Право
 
Пето място – 5 професионални направления:
 • 1.2. Педагогика
 • 1.3. Педагогика на обучението по...
 • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 • 3.9. Туризъм
 • 4.4. Науки за земята
 
Шесто място – 3 професионални направления:
 • 3.4. Социални дейности
 • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки
 • 4.6. Информатика и компютърни науки
 
Осмо място – 1 професионално направление:
 • 3.3. Политически науки
 
Девето място – 2 професионални направления:
 • 3.7. Администрация и управление
 • 3.8. Икономика
 
Професионални направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не участват в Стандартизираните класации, поради недостатъчен брой студенти и завършили.
В изданието на Рейтинговата система за 2018 г. ШЕСТ от деветнадесетте ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, в сравнение с класирането си в изданието за 2017 г.: Теория и управление на образованието (заема втора от четвърта позиция), Философия (на втора от трета позиция), Психология (на трета от четвърта позиция), Социални дейности (на шеста от осма позиция), Икономика и Администрация и управление (на девета от десета позиция).
ОСЕМ професионални направления ЗАПАЗВАТ КЛАСИРАНЕТО СИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА: Педагогика, Филология, Религия и теология, Социология, антропология и науки за културата, Обществени комуникации и информационни науки, Право, Информатика и компютърни науки и Изобразително изкуство.
Професионално направление История и археология се придвижва от второ на трето място, класирайки се след направленията в СУ „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет. Професионални направления Педагогика на обучението по..., Науки за земята и Туризъм отстъпват на пета позиция от заеманата четвърта през миналата година. Професионално направление Политически науки се класира с две места назад, придвижвайки се от шесто на осмо място.
 
Допълнителна информация:
СПОДЕЛИ В