Резултати на професионалните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираните класации на РСВУРБ за 2017 г.

На 14 декември беше оповестено актуализираното издание на Рейтинговата системата на висшите училища в Република България (РСВУРБ) за 2017 година, в което е включена информация за 51 акредитирани висши училища, предлагащи обучение по образователни програми в 52 професионални направления.
Резултатите на професио­налните направления във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” в Стандартизираната класация за 2017 г. са следните:
 • Второ място – 3 професионални направления:
  • 2.2. История и археология
  • 2.4. Религия и теология
  • 2.1. Филология
 • Трето място1 професионално направление:
  • 8.2. Изобразително изкуство
 • Четвърто място – 7 професионални направления:
  • 4.4. Науки за земята
  • 1.3. Педагогика на обучението по...
  • 3.6. Право
  • 3.2. Психология
  • 1.1. Теория и управление на образованието
  • 3.9. Туризъм
  • 2.3. Философия
 • Пето място – 2 професионални направления:
  • 1.2. Педагогика
  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата
 • Шесто място – 3 професионални направления:
  • 3.3. Политически науки
  • 4.6. Информатика и компютърни науки
  • 3.5. Обществени комуни­кации и информационни науки
 • Осмо място – 1 професионално направление:
  • 3.4. Социални дейности
 • Десето място – 2 професионални направления:
  • 3.7. Администрация и управление
  • 3.8. Икономика
 
Професионални направления 4.5. Математика и 9.1. Национална сигурност не участват в Стандартизираната класация, поради недостатъчен брой студенти и завършили.

В Стандартизираните класации участват 19 от 21 професионални направления, в които Великотърновският университет е акредитиран да провежда обучение.
В ИЗДАНИЕТО ЗА 2017 Г. ОСЕМ от деветнадесетте ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ПОКАЗВАТ ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ, в сравнение с класирането си в изданието на Рейтинговата система за 2016 г., а ШЕСТ професионални направления ЗАПАЗВАТ ПОЗИЦИЯТА СИ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА.
Новите професионални направления Математика и Национална сигурност, в които Университетът получили право да провежда обучение от 2015 г., не са включени в Стандартизираните класации по обективни причини: липсата, към момента, на достатъчен брой обучавани студенти, както и липсата на вече завършили студенти, поради които не може да се направи сравнение с представянето на направленията в другите висши училища.
Напред в Стандартизираните класации по професионални направления се придвижват професионални направления: История и археология, Изобразително изкуство, Туризъм, Педагогика, Педагогика на обучението по..., Обществени комуникации и информационни науки, Политически науки и  Икономика.
Позициите си от миналата година запазват професионални направления: Филология, Религия и теология, Право, Психология, Науки за земята,  Информатика и компютърни науки.
Тази година, на втора позиция, след Софийския университет „Св. Климент Охридски“ са 3 професионални направления на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:  Филология и Религия и теология запазват класирането си от рейтинга за 2016 г., професионално направление История и археология се придвижва от трето на второ място, изравнявайки резултата си с Нов български университет.
Професионално направление Изобразително изкуство се изкачва на трета позиция от четвърта през миналата година, класирайки се преди направлението в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив и след направлението в НХА-София и Нов български университет.
На четвърта позиция са 7 професионални направления. Право, Психология и Науки за земята запазват класирането си от миналата година. Професионално направление Туризъм се придвижва с позиция напред – на четвърто от пето място през 2016 г. С по-добър резултат от Югозападния университет, направление Педагогика на обучението по... се изкачва с две позиции - от шесто място през миналата година. На четвърта позиция се класират професионални направления Теория и управление на образованието и Философия. Теория и управление на образованието отстъпва втората позиция на Шуменския и Югозападния университет, които поддържат програми в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, докато Великотърновският университет обучава студенти само в ОКС „магистър“. С включването в стандартизираната класация на професионално направление Философия в Нов български университет, направлението във ВТУ е изместено от третата позиция, която поддържа през последните две години.
Пета позиция заемат 2 професионални направления: Педагогика, което се класира с място напред в сравнение с предходната година и професионално направление Социология, антропология и науки за културата – с позиция назад. Двете направления, принципно, запазват мястото си сред конкурентните висши училища. Разместванията в класацията се дължат на наличието или липсата на разлика в набрания общ брой точки от направленията в конкурентните университети на предходни позиции. В изданието на Рейтинговата система за 2017 г., за професионално направление Педагогика три университета си поделят четвъртото място, с еднакъв брой точки. В изданието на Рейтинговата система за 2016 г., Социология, антропология и науки за културата в Нов български университет и УНСС се класира на второ място с еднакъв общ брой точки, докато в изданието за 2017 г.  между общите резултати на двата университета има две точки разлика, което води до заемането на последователни позиции и изместването на следващите в класацията висши училища с позиция назад.
Професионално направление Информатика и компютърни науки запазва шестата позиция сред участващите в стандартизираната класация 12 висши училища. НА ШЕСТА ПОЗИЦИЯ СЕ ИЗКАЧВАТ ДВЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ: ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ (ОТ ОСМО МЯСТО ПРЕЗ 2016 Г.) И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ (ОТ ДЕВЕТО МЯСТО ПРЕЗ 2016 Г.).
На осма позиция се класира професионално направление Социални дейности, което отстъпва с две места в сравнение с представянето си в Стандартизираната класация през 2016 г., основно поради по-ниските стойности на индикаторите, свързани с реализацията на пазара на труда и осигурителния доход на завършилите.
С място напред, на десета  позиция се придвижва и професионално направление Икономика, а направление  Администрация и управление запазва класирането си на това място от миналата година. В тези две направления Великотърновският университет се конкурира с още 26 висши училища.
Ръководството на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ благодари на преподаватели, администрация и студенти за положените през годината усилия и пожелава здраве, нови успехи и творческо вдъхновение.
СПОДЕЛИ В