АНКЕТНИ КАРТИ

АНКЕТНИ КАРТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И КАНДИДАТ-МАГИСТРИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНИ

Анкетна карта за проучване на очакванията и изискванията на кандидат-студенти относно обучението във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Целта на анкетата е да се проучат очакванията и изискванията на кандидат-студенти относно обучението
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
Целта на анкетата е да се проучи степента на заинтересованост на потенциални кандидат-студенти към възможностите за обучение в нови образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
Целта на анкетата е да се проучи степента на заинтересованост на потенциални кандидат-магистри към възможностите за обучение в нови образователни програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ СТУДЕНТИ / ДОКТОРАНТИ / СПЕЦИАЛИЗАНТИ
ПОПЪЛВАНЕТО НА АНКЕТНИТЕ КАРТИ Е ПРЕЗ ЛИЧНИЯ ВИ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА Е-СТУДЕНТ
Анкетна карта за проучване мнението на студенти / докторанти / специализанти относно качеството на обучение във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Целта на анкетата е да се проучи мнението на студенти / докторанти  / специализанти относно качеството на обучение във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Активност на
анкетната карта:
м. Януари –
м. Юни
 
Анкетна карта за проучване мнението на студентите при атестиране на преподаватели и докторанти
 
Целта на анкетата е да се проучи мнението на студентите относно начина на преподаване и оценяване от съответния преподавател във връзка с неговото атестиране.
Активност на
анкетната карта:
м. Октомври – м. Юли
 
Анкетна карта за проучване мнението на студентите за учебна дисциплина
Целта на анкетата е да се проучи мнението на студентите за всяка изучавана дисциплина.
Активност на анкетната карта:
м. Януари  –
м. Февруари
м. Юни – м. Юли
 
Анкетна карта за проучване мнението на студентите относно удовлетвореността от практическото обучение
Целта на анкетата е да се проучи мнението на студентите относно удовлетвореността от практическото обучение.
Активност на анкетната карта:
м. Април – м. Юни
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ОБУЧАВАЩИ СЕ СТУДЕНТИ / ДОКТОРАНТИ / СПЕЦИАЛИЗАНТИ
НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНА
Целта на анкетата е да се проучи мнението на заинтересованите страни
във връзка с противодействието на евентуални корупционни практики и осигуряване на антикорупционната среда във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ
Целта на анкетата е да се проучи мнението на завършващите студенти относно удовлетвореността от обучението и получената подготовка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Активност на анкетната карта:
м. Април  – м. Юни
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ  НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНА
Целта на анкетата е да се проучи мнението на възпитаниците на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за удовлетвореността от обучението
и приложимостта на полученото образование.
 
АНКЕТНИ КАРТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАРТИ  НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНИ
Целта на анкетата е да се проучат очакванията и изискванията на потенциални потребители на кадри от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
към компетенциите, получавани в образователна програма.
 
Целта на анкетата е да се проучат очакванията и изискванията на потенциални потребители на кадри от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“към компетенциите, получавани в докторска програма.
 
Целта на настоящата анкета е да се проучи степента на заинтересованост на потребители на кадри към разкриване на нови образователни
програми във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
Целта на анкетата е да се проучи мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на възпитаниците на
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
Целта на анкетата е да се проучи мнението на потребителите на кадри за удовлетвореността от подготовката на защитилите докторанти във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
 
Целта на анкетата е да се проучи мнението на
работодатели и специалисти, обучаващи практиканти/стажанти за удовлетвореността от представянето на студентите по време на практическото обучение.
Активност на анкетната карта:
м. Април  – м. Юни
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПОПЪЛВАНЕТО НА АНКЕТНАТА КАРТА Е ПРЕЗ ЛИЧНИЯ ВИ ПРОФИЛ В СИСТЕМАТА Е-ПРЕПОДАВАТЕЛ
Анкетна карта за проучване мнението на преподавателите за административното
обслужване във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
Целта на анкетата е да се проучи мнението на преподавателите за качеството на административното обслужване
във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Активност на
анкетната карта:
м. Януари– м. Юни
 
АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА САЙТА НА ВТУ – ЦЕЛОГОДИШНО ОТВОРЕНА
Целта на анкетата е да се проучи мнението на преподаватели и служители за качеството на услугите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, предлагани от външни доставчици.

 

АНКЕТНИ КАРТИ  ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
СПОДЕЛИ В