Анкетни проучвания

Управлението на качеството във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ е един от ресорите с ключово значение за функционирането на Университета като цялостна система в неговата вътрешна и външна среда. Съобразно чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от Закона за висшето образование, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна Система за управление на качеството (СУК). Системата обхваща оценяване и поддържане качеството на обучение, както и оценяване на академичния състав, посредством проучване на студентското мнение минимум веднъж през учебната година. Функциите на Системата включват всички дейности, които допринасят за осъществяване на образователната политика, периодичната проверка за установяване изпълнението на изискването на съответните образователни стандарти и обратната връзка с коригиращи действия за подобряване на процесите.
Ключов момент за системата на качеството са процесите, свързани с изследване на удовлетвореността от предоставяната образователна услуга от Университета. Изследването на този процес се свързва и с оценката на конкурентоспособността на ВТУ и на степента на съответствие на неговата услуга с потребителските изисквания. Оценката на качеството на обучение във Великотърновския университет се осъществява посредством разработени анкетни карти, съгласно Процедурата по качество Измерване на изисквания и удовлетвореност на заинтересованите страни, регламентираща правилата за измерване на очаквания, изисквания и удовлетвореност на заинтересованите страни на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: кандидат-студенти; потребители на кадри; студенти; докторанти; специализанти; преподаватели; административен състав; завършили студенти. Процедурата се прилага в звената на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, чиято дейност, като част от Системата за управление на качеството, е свързана с измерване на очаквания, изисквания и удовлетвореност на заинтересованите страни: Център по управление на качеството, Университетски компютърно-информационен център, факултети, филиал, колеж, Университетски кариерен център, Център за квалификация, Бюро за кандидатстудентска информация и реклама, Дирекция "Магистърски програми", Център за дистанционно обучение.
 

 

СПОДЕЛИ В