Списъчен състав на УКУКА, мандат 2023-2027г.

Председател на УКУКА:

Зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията

Членове:

проф. д-р Николай Ангелов Кънев

Зам.-ректор по научноизследователската и художественотворческата дейност

доц. д-р Анна Маринова Иванова

Зам.-ректор по международната дейност

проф. д-р Андрей Димов Андреев

Директор на Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

доц. д-р Владимир Иванов Донев

Председател на ФКУКА на Филологически факултет

проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов

Председател на ФКУКА на Исторически факултет

проф. дн Теодора Михайлова Давидова

Председател на ФКУКА на Педагогически факултет

доц. д-р Даниела Любомирова Йорданова

Председател на ФКУКА на Стопански факултет

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Председател на ФКУКА на Факултет Математика и информатика

доц. д-р Георги Стоянов Белогашев

Председател на ФКУКА на Философски факултет

доц. д-р Мариета Иванова Конова

Председател на ФКУКА на Православен богословски факултет

доц. д-р Изабела Георгиева Чакърова-Димитрова

Председател на ФКУКА на Юридически факултет

доц. д-р Деница Веселинова Янева

Председател на ФКУКА на Факултет по изобразително изкуство

гл. ас. д-р Анна Костадинова Целова

Председател на ФКУКА на Филиал Враца

доц. д-р Христина Валентинова Гергова

Председател на ККУКА, Педагогически колеж, гр. Плевен

проф. дпн Мариана Минчева Гърмидолова

Директор на Дирекция „Магистърски програми“

доц. д-р Димка Димитрова Николова-Иванова

Зам.-директор на Департамента за езиково обучение

проф. д-р Димитър Петков Цветков

ФМИ, катедра "Математически анализ и приложения"

доц. д-р Лъчезар Иванов Лазаров

Директор на Университетски компютърно-информационен център

проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

Директор на Център за дистанционно обучение

инж. Олег Янков Божанов

Помощник-ректор и Директор на Кариерния център

проф. д-р Антон Веселинов Гецов

Директор на Департамента за продължаващо образование и допълнителна квалификация

Светлана Иванова Трифонова-Чернева

Началник отдел „Учебно-методичен“

Димитрина Кирилова Влайчева

Оперативен ръководител, Център по управление на качеството

Венелина Тодорова Тодорова

Експерт, Център по управление на качеството

гл. ас. д-р Васил Бранков Милев

ФМИ, катедра "Компютърни системи и технологии"

Силвия Емилова Николова

Офис-асистент във фирма Фантастик сървисес ООД

инж. Розалия Михайлова Личева

Началник на Регионално управление на образованието, гр. Велико Търново

Ирина Николаева Росенова

Представител на Студентски съвет

СПОДЕЛИ В