Университетска комисия по управление на качеството и акредитацията

Университетската комисия по управление на качеството и акредитацията (УКУКА) е специализиран колективен орган на Академическия съвет по въпросите на качеството, акредитацията и рейтинга на Университета и професионалните направления. В нея се включват ресорният зам.-ректор, отговарящ за управлението на качеството и акредитацията, който е председател на комисията, председателите на комисиите по управление на качеството към основните звена, началник отдел „Учебно-методичен“, представител на отдел „Научноизследователска, художественотворческа и издателска дейност“ (НИХТИД), директорът на Университетски кариерен център, представители на Студентски съвет, водещи преподаватели, длъжностни лица и потребители на кадри.
Функциите на УКУКА са: регулативни, нормативни, контролни, мониторингови. Комисията изпълнява следните основни дейности:
  • Регулира съответствието между външните (на НАОА, МОН, професионалните гилдии и други органи по качеството) и университетските критерии за качество.
  • Създава работни групи с цел проучване на чуждестранни и национални добри практики във връзка с качеството на обучение.
  • Обсъжда и приема внесените от Центъра по управление на качеството проекти на нормативната база, регулираща качеството.
  • Приема процедури и инструментариум за събиране на валидни данни за качеството.
  • Одобрява годишния план-график за провеждане на вътрешни одити.
  • Наблюдава и обсъжда всички аспекти на дейността на Университета по осигуряване на качеството, акредитацията и рейтинга на институцията и професионалните направления и прави анализи и предложения за решения на Ректора и на Академическия съвет.

 

СПОДЕЛИ В