Площадка за преместваем обект с полезна площ 56 кв. м. – пред сградата на Корпус – 4 изток, на ВТУ пред Фитнес клуб, попадащ в УПИ III, кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново с адрес: гр. Велико Търново, ул. „арх. Георги Козарев“ № 1

СПОДЕЛИ В