Протокол №2/12.05.2023 г.

Протокол
№ 2 / 12.05.2023 г.


Днес, 12 май 2023 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-808 / 02.05.2023 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 22 от 10 март 2023 г.

 1. Допуснати кандидати в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“:
  1. доц. д-р Мартина Маринова Караиванова-Аврамова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис), за нуждите на катедра „Живопис”;
  2. доц. д.н Атанас Димитров Тотляков – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Рисуване), за нуждите на катедра „Рисуване“;
  3. доц. д-р Иван Грозданов Иванов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности, за нуждите на филиал – Враца;

 2. Допуснати кандидати в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл.ас. д-р Тодор Генков Овчаров - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Рисуване), за нуждите на катедра „Рисуване“;
  2. гл.ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева - за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Физическа география и ландшафтознание), за нуждите на катедра „География“;
  3. гл.ас. д-р Поля Йорданова Стойкова – за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география), за нуждите на катедра „География“;
  4. гл.ас. д-р Велин Димитров Петров - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – Съвременен български език), за нуждите на катедра „Съвременен български език“;

 3. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. ас. д-р Стефка Петкова Иванова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност - Счетоводство) - за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“;
  2. ас. д-р Мартин Николаев Митев - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Скулптура), за нуждите на катедра „Скулптура“;
  3. ас. д-р Ива Иванова Пенева - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Общо и сравнително езикознание), за нуждите на катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“;
  4. ас. д-р Александър Димитров Петров - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език), за нуждите на катедра „Русистика“;

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В