Протокол №1/06.02.2023 г.

Протокол
№ 1 / 06.02.2023 г.


Днес, 06 февруари 2023 г., се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка с ректорска заповед № РД-10-150 / 26.01.2023 г. и на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” за разглеждане на подадените документи и допускане/ не допускане на кандидатите до участие в конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 96 от 02 декември 2022 г.

 1. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Петя Йорданова Караиванова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Педагогика на взаимодействието „дете-среда“), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика”;
  2. доц. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика (Информационни и комуникационни технологии в образованието), за нуждите на катедра „Педагогика“;
  3. доц. д-р Пенка Тодорова Кънева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по чужд език), за нуждите на катедра „Начална училищна педагогика“;
  4. доц. д-р Пенка Илиева Марчева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика), за нуждите на Педагогически колеж – гр. Плевен;
  5. доц. д-р Марияна Иванова Николова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии), за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“;
  6. доц. д-р Иванка Минчева Георгиева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика), за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия“;
  7. доц. д-р Илиян Лалев Лалев – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Живопис), за нуждите на катедра „Живопис“;
  8. доц. д-р Младен Иванов Младенов - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства,  професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Рисуване), за нуждите на катедра „Рисуване“;

 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл.ас. д-р Лидия Николова Колева - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, за нуждите на катедра „Педагогика“;
  2. гл.ас. д-р Деляна Христова Чуховска - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Педагогика на обучението по български език и литература в детската градина), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  3. гл.ас. д-р Калояна Цветанова Крумова-Цончева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Педагогика на обучението по физическо възпитание - Гимнастика), за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“;
  4. гл.ас. д-р Анастасия Венкова Тонкова - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Стенопис), за нуждите на катедра „Стенопис“;
  5. гл.ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по география и икономика), за нуждите на катедра „География“;
  6. гл.ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология), за нуждите на катедра „Нова и най-нова история на България“;
  7. гл.ас. д-р Теодора Куртева Рабовянова - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език - Съвременен български език), за нуждите на катедра „Съвременен български език“;
  8. гл.ас. д-р Десислава Андреева Енева - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – медии и наука), за нуждите на катедра „Журналистика и връзки с обществеността“;
  9. гл.ас. д-р Милен Иванов Маринов - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Етика и източна философия), за нуждите на катедра „Философски науки“;
  10. гл.ас. д-р Иван Кирилов Иванов - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология), за нуждите на катедра „Психология“;

 3. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. ас. д-р Анна Костадинова Целова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Социална педагогика) - за филиал Враца;
  2. ас. д-р Кристина Георгиева Тодорова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), за нуждите на катедра „Педагогика“;
  3. ас. д-р Христина Руменова Фидосиева - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика), за нуждите на катедра „Начална училищна педагогика“;
  4. ас. д-р Борислава Илиева Иванова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  5. д-р Стефан Маринов Печикамъков - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по музика), за нуждите на катедра „Музика“;
  6. ас. д-р Галина Иванова Николова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по изобразително изкуство в детска градина), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  7. д-р Паскал Николаев Пиперков – за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата), за нуждите на катедра „Алгебра и геометрия“;
  8. ас. д-р Васил Бранков Милев - за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Компютърни архитектури, бази данни), за нуждите на катедра „Компютърни системи и технологии“;
  9. д-р Янка Атанасова Павлова - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности), за нуждите на катедра „Организация и методология на социалните дейности“;
  10. преп. д-р Стефан Димов Стефанов- за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни  науки, професионално направление 2.1. Филология (Дигитална хуманитаристика - Английски език и литература), за нуждите на катедра „Англицистика и американистика“;

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В