Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ с идентификатор 10447.507.603.1 на ВТУ, попaдащ в УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Велико Търново, сега с идентификатор 10447.507.603 с административен адрес ул. “Независимост” № 48

СПОДЕЛИ В