Протокол №2/29.07.2022 г.

Протокол
№ 2 / 29.07.2022 г.


Днес, 29 юли 2022 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-1170 / 21.07.2022 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“ и „доцент“, обявени в ДВ, бр. 39 от 27 май 2022 г.

 1. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор“:
  1. доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов – за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (Икономическа и социална география), за нуждите на катедра „География”;
  2. доц. д-р Рени Георгиева Христова-Коцева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки,  професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - Предучилищна педагогика), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  3. доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Религиозно образование), за нуждите на катедра „Историческо и практическо богословие“;
  4. доц. д-р Людмил Мартинов Малев - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (История на Българската православна църква), за нуждите на катедра „Историческо и практическо богословие“.
 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл.ас. д-р Красимира Стефанова Петрова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика, Педагогика на физическата култура в детската градина), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика”;
  2. гл.ас. д-р Илияна Иванова Димитрова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература между двете световни войни), за нуждите на катедра „Българска литература“;
  3. гл.ас. д-р Мая Василева Ангелова-Анастасова - за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Българска литература от втората половина на XX век), за нуждите на катедра „Българска литература“;
  4. гл. ас. д-р Светлана Димитрова Атанасова-Дивитакова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен английски език – Социолингвистика и системна функционална  граматика), за нуждите на катедра „Англицистика и американистика“;
  5. гл.ас. д-р Сергей Румянов Радуканов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия), за нуждите на катедра „Икономическа теория и МИО“;
  6. гл.ас. д-р Бойчо Бойчев Бойчев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг), за нуждите на катедра „Икономическа теория и МИО“;
  7. ас. д-р Тихомир Иванов Солаков – за конкурса по област на висше образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за нуждите на катедра „Национална сигурност“.

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В