Протокол №1/31.01.2022 г.

Протокол
№ 1 / 31.01.2022 г.


Днес, 31 януари 2022 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-129 / 25.01.2022 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент", обявени в ДВ, бр. 99 от 26 ноември 2021 г.

 1. Допуснат кандидат в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“:
  1. доц. д-р Николай Ангелов Кънев – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна обща история – История на Византия и средновековна история на балканските народи), за нуждите на катедра „Стара и средновековна история“;
 2. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент“:
  1. гл. ас. д-р Таня Йорданова Джанфезова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Археология - Праистория и археометрия), за нуждите на катедра „Археология“;
  2. гл. ас. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика -  Приобщаващо образование. Специална педагогика), за нуждите на катедра „Педагогика“;
  3. гл. ас. д-р Юлиян Ганчев Великов – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.4. Религия и теология (Патрология), за нуждите на катедра „Историческо и практическо богословие“;
  4. гл. ас. д-р Райна Стоянова Петрова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност - Счетоводство), за нуждите на катедра „Финанси и счетоводство“;
  5. гл. ас. д-р Иван Стойков Стоянов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология), за нуждите на катедра „Психология“;
 3. Допуснати кандидати в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент“:
  1. ас. д-р Десислава Ангелова Попова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика и логопедия), за нуждите на катедра „Предучилищна педагогика“;
  2. д-р Данаил Михайлов Киров – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Теория и методика на физическото възпитание  и спорната тренировка – Баскетбол и Баскетбол 3х3), за нуждите на катедра „Теория и методика на физическото възпитание“;
  3. преп. д-р Марио Конов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Пластика и дърворезба), за нуждите на катедра „Църковни изкуства“;
  4. ас. д-р Олга Алинова Манчева-Али – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм, за нуждите на катедра „Туризъм“;
  5. ас. д-р Николина Милчева Джановска – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Графика), за нуждите на катедра „Графика“;
  6. ас. д-р Теодора Петкова Йонкова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Китайски език), за нуждите на катедра „Класически и източни езици и култури“;
  7. ас. д-р Весела Георгиева Тодорова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Арабски език), за нуждите на катедра „Класически и източни езици и култури“;
  8. ас. д-р Рада Красимирова Левкова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – Фонетика и ономастика), за нуждите на катедра „Съвременен български език“;
  9. ас. д-р Николета Стефчова Пулева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно право), за нуждите на катедра „Наказателноправни науки“.

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В