Протокол №2/08.07.2021 г.

Протокол
№ 2 / 08.07.2021 г.


Днес, 8 юли 2021 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-908 / 05.07.2021 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент", обявени в ДВ бр. 37 от 7 май 2021 г.

 1. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Мария Илиева Иванова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – стилистика, лингвокултурология, етнопсихолингвистика);
  2. доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Обща теория на правото);
  3. доц. д-р Галя Василева Накова – за конкурса по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика (Геометрия  и топология);
  4. доц. д-р Светослав Ангелов Косев - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Графичен дизайн и визуални комуникации).

 2. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент”:
  1. гл. ас. д-р Силвия Иванова Тодорова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика);
  2. гл. ас. д-р Катерина Иванова Златкова-Дончева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, (Теория на възпитанието и дидактика - Социална педагогика, Специална педагогика);
  3. гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по история);
  4. гл. ас. д-р Анна Маринова Иванова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Теория на познанието и критичeско мислене в социален контекст);
  5. гл. ас. д-р Деница Василева Узунова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Философия на Новото време и философска антропология);
  6. гл. ас. д-р Манол Николов Манолов –за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2.  Психология (Социална психология);
  7. гл. ас. д-р Теодора Ангелова Тодорова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство – Социална политика и социална икономика);
  8. гл. ас. д-р Галина Цветкова Цветкова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Рисуване);
  9. гл. ас. д-р Николай Георгиев Коев – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - Скулптура).

 3. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. ас. д-р Александър Василев Кръстев – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика), за нуждите на Педагогически колеж – гр. Плевен;
  2. ас. д-р Христина Валентинова Гергова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по български език и литература в детската градина и началното училище), за нуждите на Педагогически колеж – гр. Плевен;
  3. ас. д-р Десислава Маринова Георгиева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика;
  4. ас. д-р Юлия Радославова Митева – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Испански език – Съвременен испански език);
  5. ас. д-р Иван Марков Златев – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – Съвременен руски език);
  6. д-р Пепа Иванова Бузова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.3. Философия (Логика и философия на правото);
  7. д-р Христо Йорданов Йорданов и ас. д-р Доротея Росенова Дунева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Обща психология);
  8. ас. д-р Илмира Мирославова Илиева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Наказателно процесуално право);
  9. д-р Надежда Стоянова Костадинова и ас. д-р Олга Алинова Манчева-Али – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм.

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В