Протокол №1/20.01.2021 г.

Протокол
№ 1 / 20.01.2021 г.


Днес, 20 януари 2021 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-54 / 19.01.2021 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент“, обявени в ДВ бр. 98 от 17 ноември 2020 г.

 1. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Димитър Йорданов Димитров – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Средновековна обща история – История на Византия и средновековна история на балканските народи);
  2. доц. д-р Миглена Людмилова Прашкова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Иконопис);
  3. доц. д-р Красимир Енчев Русев - за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Живопис);
  4. доц. д-р Ивалинка Петкова Пенчева - за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление поведението на организацията);
 2. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент”:
  1. гл.ас. д-р Живко Живков Жеков – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (История на Стария свят и Тракология);
  2. гл.ас. д-р Лидия Николова Колева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.1.Теория и управление на образованието;
  3. гл.ас. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика – История на педагогиката и българското образование);
  4. гл.ас. д-р Дияна Иванова Димитрова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика);
  5. гл.ас. д-р Росица Борисова Пенкова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по български език и литература в началното училище – Театрално-педагогическо взаимодействие) - за ПК – Плевен;
  6. гл.ас. д-р Даниела Любомирова Йорданова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на публичния сектор);
  7. гл.ас. д-р Пламена Ванева Пенчева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление (Управление на организационното развитие);
  8. гл.ас. д-р Цанко Илиев Стефанов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг);
  9. гл.ас. д-р Боряна Колева Братанова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен английски език – Граматика и семантика);
  10. гл.ас. д-р Павел Стефанов Петков – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Английска литература на ХVII и XVIII век. Странознание на англоезичните народи);
 3. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. д-р Илия Желязков Вълев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология);
  2. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология);
  3. д-р Асен Борисов Атанасов – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – Футбол и фитнес);
  4. д-р Георги Димитров Давидов – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка – Футбол и фитнес);
  5. д-р Бойчо Бойчев Бойчев – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг);
  6. д-р Цветелина Емилова Цанова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг);

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В