Протокол №2/10.11.2020 г.

Протокол
№ 2 / 10.11.2020 г.


Днес, 10 ноември 2020 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-1599 / 04.11.2020 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичната длъжност „главен асистент", обявени в ДВ бр. 79 от 08 септември 2020 г.

 1. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. д-р Йордан Веселинов Йорданов – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (Нова и най-нова обща история);
  2. ас. д-р Сергей Румянов Радуканов – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Обща икономическа теория);
  3. преп. д-р Елица Иванова Александрова – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по изобразително изкуство), за филиал – гр. Враца;
  4. д-р Венцислав Руменов Петров – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по музика в детската градина и началното училище), за ПК – гр. Плевен;
  5. ас. д-р Георги Светлинов Шипковенски – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика – мобилни технологии, мрежи и комуникации);
  6. ас. д-р Илияна Димитрова Димитрова – за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – съвременен български език);
  7. ас. д-р Красимира Миленова Василева - за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – съвременен български език);
  8. д-р Вехбие Нуриева Балиева - за конкурса за двама главни асистенти по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Български език – съвременен български език);
  9. ас. д-р Иван Кирилов Иванов – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология (Социална психология);
  10. ас. д-р Милка Любомирова Ламбева-Стефанова – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Административно право и административен процес);
  11. ас. д-р Гергана Бориславова Кирилова-Андреева – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Трудово право и обществено осигуряване);

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В