Протокол №1/29.01.2020 г.

Протокол
№ 1 / 29.01.2020 г.


Днес, 29 януари 2020 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № РД-10-93 / 27.01.2020 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичните длъжности „професор“, „доцент“ и „главен асистент", обявени в ДВ бр. 93 от 26 ноември 2019 г.

 1. Допуснат кандидат до участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор”:
  1. доц. д-р Янка Тенева Тянкова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право – търговско право);

 2. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „доцент”:
  1. гл.ас. д-р Тодор Георгиев Ламбов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство - скулптура);
  2. гл.ас. д-р Георги Петров Георгиев – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика - социална педагогика);
  3. гл.ас. д-р Светлана Петкова Ангелова - за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по „Човек-природа“ и „Човек-общество“), за нуждите на Филиала – гр. Враца;
  4. д-р Иван Грозданов Иванов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство – социална защита), за нуждите на Филиала – гр. Враца;
  5. гл.ас. д-р Иван Руменов Бянов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Политическа икономия);
  6. гл.ас. д-р Мария Кирилова Илчева – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности (Организация и управление извън сферата на материалното производство - социална политика и социална икономика);

 3. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
  1. ас. д-р Маргарита Мавродиева Калейнска – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (Теория на възпитанието и дидактика);
  2. ас. д-р Светлана Ненчева Лакова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Маркетинг);

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В