График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”


ЗАПОВЕД

№ РД-10-1050
гр. Велико Търново, 02.07.2019 г.


На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 7 от 03.06.2019 г.)

О П Р Е Д Е Л Я М

График на учебния процес за учебната 2019-2020 г.:


I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време
от – до

Брой
седмици

Коледна ваканция
от – до

Редовна сесия
от – до

Поправителна
сесия от – до

01.10.2019 г.

18.01.2020 г.

15

24.12.2019 г.

02.01.2020 г.

20.01.2020 г.

09.02.2020 г.

10.02.2020 г.

16.02.2020 г.


Летен семестър

Учебно време
от – до

Брой
седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия
от – до

Поправителна
сесия от – до

17.02.2020 г.

30.05.2020 г.

15

4 дни

01.06.2020 г.

21.06.2020 г.

22.06.2020 г.

28.06.2020 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 10.09.2020 г.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Очни занятия
от – до

Редовна сесия
от – до

Поправителна сесия
от – до

02.09.2019 – 30.09.2019 г.

14.10.2019 – 30.11.2019 г.

09.12.2019 – 23.12.2019 г.


Летен семестър

Очни занятия
от – до

Редовна сесия
от – до

Поправителна сесия
от – до

20.01.2020 – 16.02.2020 г.

09.03.2020 – 10.05.2020 г.

01.06.2020 – 14.06.2020 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 10.09.2020 г.


ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

В периода 20.01.2020 г. – 31.05.2020 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия
от – до

Първа сесия
от – до

Втора сесия
от – до

05.02.2020 – 16.02.2020 г.

22.06.2020 – 05.07.2020 г.

01.09.2020 – 13.09.2020 г.ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО
(след средно образование)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време
от – до

Брой
седмици

Коледна ваканция
от – до

Редовна сесия
от – до

Поправителна
сесия от – до

09.09.2019 г.

21.12.2019 г.

15

24.12.2019 г.

02.01.2020 г.

13.01.2020 г.

31.01.2020 г.

03.02.2020 г.

15.02.2020 г.


Летен семестър

Учебно време
от – до

Брой
седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия
от – до

Поправителна
сесия от – до

17.02.2020 г.

30.05.2020 г.

15

4 дни

01.06.2020 г.

21.06.2020 г.

22.06.2020 г.

28.06.2020 г.

Изпитите по практическите дисциплини за летния семестър се провеждат в последната семестриална постановка.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 06.09.2020 г.


Държавни изпити

Извънредна сесия
от – до

Първа сесия
от – до

Втора сесия
от – до

05.02.2020 – 16.02.2020 г.

22.06.2020 – 05.07.2020 г.

01.09.2020 – 08.09.2020 г.ІII. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)


РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

02.09.2019 – 31.01.2020 г.


Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

03.02.2020 – 26.06.2020 г.

Графикът за учебни занятия и семестриални изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите и се предоставя в дирекция „Магистърски програми“ за въвеждане.

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 10.09.2020 г.


Държавни изпити

Извънредна сесия
от – до

Първа сесия
от – до

Втора сесия
от – до

05.02.2020 – 16.02.2020 г.

22.06.2020 – 05.07.2020 г.

01.09.2020 – 13.09.2020 г.


IV. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО
(магистър след придобита образователно-квалификационна степен
на висшето образование)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от - до

01.10.2019 – 18.01.2020 г.


Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

17.02.2020 – 30.05.2020 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 06.09.2020 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от ФИИ.


Държавни изпити

Извънредна сесия
от – до

Първа сесия
от – до

Втора сесия
от – до

05.02.2020 – 16.02.2020 г.

22.06.2020 – 05.07.2020 г.

01.09.2020 – 08.09.2020 г.


V. МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Зимен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия
от – до

Поправителна сесия
от – до

7.10.2019 – 08.11.2019 г.

11.11.2019 – 07.02.2020 г.

10.02.2020 – 16.02.2020 г.


Летен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия
от – до

Поправителна сесия
от – до

17.02.2020 – 27.03.2020 г.

30.03.2020 – 21.06.2020 г.

22.06.2020 – 28.06.2020 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2020 г. – 10.09.2020 г.


Държавни изпити

Извънредна сесия
от – до

Първа сесия
от – до

Втора сесия
от – до

05.02.2020 – 16.02.2020 г.

22.06.2020 – 05.07.2020 г.

01.09.2020 – 13.09.2020 г.


В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за стажовете и държавните изпити на специалност Право се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

Графикът за преддипломната практика и ликвидационната сесия за специалностите Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Изящни изкуства се изготвя отделно, след съгласуване с УМО и утвърждаване от Ректора.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 09.02.2020 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в началото на м. октомври след издаване на ректорската заповед за третия прием.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“, независимо от формата на обучение, придобиват студентски права от 1 октомври 2019 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 1 септември 2019 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.


VІ. ДОКТОРАНТИ


Зимен семестър

01.12.2019 – 30.04.2020 г.


Летен семестър

01.05.2020 – 30.11.2020 г.


Годишна ваканция

15.07.2020 – 15.09.2020 г.


РЕКТОР: проф. д-р Христо Бонджолов


График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

СПОДЕЛИ В