Протокол №3/03.09.2019 г.

Протокол
№ 3 / 03.09.2019 г.


Днес, 03 септември 2019 г., на основание чл. 1 ал. 6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, се проведе заседание на Централната университетска комисия, във връзка със заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с  № РД-10-1487 / 27.08.2019 г., за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за заемане на академичната длъжност „главен асистент”, обявени в ДВ бр. 51 от 28 юни 2019 г.


  1. Допуснати кандидати до участие в конкурси за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:
    1. ас. д-р Мая Радославова Христова – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Програмиране);
    2. ас. д-р Ваня Панева Иванова – за конкурса за главен асистент по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – съвременен руски език);

Датата, часа и мястото на провеждане на конкурсите за академичната длъжност „главен асистент” може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В