График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-10-860

гр. Велико Търново, 29.06.2018 г.


На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 7 от 18.06.2018 г.)


О П Р Е Д Е Л Я М

График на учебния процес за учебната 2018-2019 г.:


I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

01.10.2018 г.

19.01.2019 г.

15

24.12.2018 г.

02.01.2019 г.

21.01.2019 г.

10.02.2019 г.

11.02.2019 г.

17.02.2019 г.


Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

18.02.2019 г.

01.06.2019 г.

15

4 дни

03.06.2019 г.

23.06.2019 г.

24.06.2019 г.

30.06.2019 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2019 г. – 06.09.2019 г.


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

07.09.2018 – 30.09.2018 г.

15.10.2018 – 30.11.2018 г.

10.12.2018 – 21.12.2018 г.


Летен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

21.01.2019 – 17.02.2019 г.

11.03.2019 – 12.05.2019 г.

03.06.2019 – 14.06.2019 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2019 г. – 06.09.2019 г.


ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

В периода 11.02.2019 г. – 31.05.2019 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2019 – 17.02.2019 г.

20.06.2019 – 03.07.2019 г.

01.09.2019 – 13.09.2019 г.


ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(след средно образование)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

10.09.2018 г.

22.12.2018 г.

15

24.12.2018 г.

03.02.2019 г.

04.02.2019 г.

24.02.2019 г.

25.02.2019 г.

01.03.2019 г.


Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

25.02.2019 г.

8.06.2019 г.

15

4 дни

10.06.2019 г.

23.06.2019 г.

24.06.2019 г.

30.06.2019 г.

*Изпитите по практическите дисциплини за летния семестър се провеждат в последната семестриална постановка.


Ликвидационна сесия за учебната година

02.09.2019 г. – 10.09.2019 г.


ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

В периода: 25.02.2019 г. – 31.05.2019 г.

*Практиката се провежда по график, изготвен от водещия преподавател.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

11.02.2019 – 24.02.2019 г.

01.07.2019 – 07.07.2019 г.

01.09.2018 – 10.09.2019 г.


ІII. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)


РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

03.09.2018 – 31.01.2019 г.


Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

04.02.2019 – 28.06.2019 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2019 г. – 06.09.2019 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2019 – 17.02.2019 г.

20.06.2019 – 03.07.2019 г.

01.09.2019 – 13.09.2019 г.


IV. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(магистър след придобита образователно-квалификационна степен

на висшето образование)


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

10.09.2018 – 21.12.2018 г.


Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

25.02.2019 – 7.06.2019 г.

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от ФИИ.


Ликвидационна сесия за учебната година

02.09.2019 г. – 10.09.2019 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

11.02.2019 – 24.02.2019 г.

01.07.2019 – 07.07.2019 г.

01.09.2018 – 10.09.2019 г.


V. МАГИСТРИ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Зимен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

8.10.2018 – 09.11.2018 г.

12.11.2018 – 10.02.2019 г.

11.02.2019 – 17.02.2019 г.


Летен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

18.02.2019 – 31.03.2019 г.

01.04.2019 – 23.06.2019 г.

24.06.2019 – 30.06.2019 г.


Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2019 г. – 06.09.2019 г.


ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

06.02.2019 – 17.02.2019 г.

20.06.2019 – 03.07.2019 г.

01.09.2019 – 13.09.2019 г.В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година Ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за стажовете и държавните изпити на специалност Право се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

Графикът за преддипломната практика и ликвидационната сесия за специалностите Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Изящни изкуства се изготвя отделно, след съгласуване с УМО и утвърждаване от Ректора.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 10.02.2019 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в началото на м. октомври след издаване на ректорската заповед за третия прием.

Новоприетите студенти след средно образование, редовно обучение, и приетите за придобиване на ОКС „магистър“, независимо от формата на обучение, придобиват студентски права от 1 октомври 2018 година. Новоприетите студенти след средно образование, задочно обучение, придобиват студентски права от 1 септември 2018 г. По-късно приетите придобиват студентски права от датата на издаване на заповедта за записване.


VІ. ДОКТОРАНТИ

Зимен семестър

01.12.2018 – 30.04.2019 г.


Летен семестър

01.05.2019 – 30.11.2019 г.


Годишна ваканция

15.07.2019 – 15.09.2019 г.РЕКТОР: проф. д-р Христо Бонджолов

СПОДЕЛИ В