Почетни професори

PROFESSOR HONORIS CAUSA

НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

 1. Проф. Едуард Костолански, Ректор на Университета “Св. св. Кирил и Методий” в Търнава, Словакия

      Решение на АС от 27 април 2009 г. за неговия значителен принос за развитие     на      сътрудничеството между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Университета     “Св. св.      Кирил и Методий” в Търнава, Словакия.

 1. Проф. д-р Велимир Стойковски, Ректор на Университета “Св. св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония

      Решение на АС от 27 април 2009 г. за неговия значителен принос за развитие     на      сътрудничеството между ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и Университета     “Св. св.      Кирил и Методий” в Скопие, Р Македония.

 1. Проф. дфн Николай Спасов Даскалов, преподавател във ВТУ

      Решение на АС от 27 октомври 2009 г. – във връзка с неговия 70-годишен юбилей и за съществения му принос за издигане и утвърждаване на името на          Великотърновския университет и изключителните му постижения в областта          на      славистиката.

 1. Проф. дфн Николай Петков Ковачев (посмъртно)

     Решение на АС от 16 ноември 2009 г. по повод 90-годишнината от рождението    му, като един от основателите на Университета, негов зам.-ректор, първи         декан на Филологическия факултет, първи ръководител на катедра          “Езикознание”,        основател на Център по българска ономастика, създател       на      научни кадри,         бележит учен – автор на редица монографии и над 600       студии и рецензии, получили признание у нас и в чужбина.

 1. Проф. дфн Анчо Йорданов Анчев

      Решение на АС от 21 март 2011 г. за неговите изключителни заслуги към   българската хуманитаристика през призмата на етнолога и издигане   равнището    на българския интелектуален потенциал, за издигане и     утвърждаване името на Великотърновския университет.

 1. Проф. д-р Ангел Давидов – Ректор на Великотърновския университет от 1979 – 1983 г.

      Решение на АС от 26 май 2011 г. за неговия изключителен принос  за         основаването на Великотърновския университет, за неговото развитие и   утвърждаване като важен български образователен и научен център, известен у нас и в чужбина учен славист и медиавист.

 1. Иван Николаев Радев

     Академик, професор, доктор на филологическите науки

     Решение на АС от 22 април 2013 г. за неговите заслуги в развитието на    българската хуманитаристика, издигането на престижа на Великотърновския          университет в национален и европейски мащаб и по повод неговия 70-  годишен       юбилей.

 1. Проф. д-р Руслан Митков – директор на Института по информация и компютърна обработка на езика в Улвърхамптънския университет.

      Решение на АС от 22 април 2013 г. за неговия принос за развитието на     академичното сътрудничество между Великотърновския университет и   Улвърхамптънския университет, учен със световна известност, автор на 3 монографии и над 150 статии и студии. В неговия институт са стажували      около 30      магистри и докторанти от катедра “Англицистика и американистика”          на ВТУ.

 1. Проф. Спиридон Борисов Христов – декан на Факултета по изобразително изкуство през 1983-1989 г.

      Решение на АС от 22 април 2013 г. за неговия принос за усъвършенстването       на      учебната програма, методиката на преподаването, педагогическото          усъвършенстване и утвърждаване на колеги. Доайен на катедрата и дисциплината рисуване и носител на редица престижни награди.

 1. Проф. д-р Лиман Вароши – ректор на Университета “Ал. Джувани”, Елбасан, Албания

Решение на АС от 20 април 2015 г. за съществен принос за популяризиране на българската история, култура и българския език, издигане и утвърждаване името на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

 1. Проф. Дзян Хайшан -  заместник-ректор на Академията за обучение на ръководни кадри Пудун, Шанхай, КНР

Решение на АС от 20 април 2015 г. -  за съществен принос и активна дейност за популяризиране, издигане и утвърждаване името на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”.

 1. Проф. д.фм.н. Андрей Владленович Белоцерковски – ректор на Тверския държавен университет, Русия

Решение на АС от 28 март 2016 г. – за разширяването и задълбочаването на сътрудничеството с Великотърновския университет в учебната, научната и културната сфера

 1.  Проф. д.ф.н. Людмила Николаевна Скаковска – първи зам.-ректор и зам.-ректор по учебно-възпитателната дейност на Тверския държавен университет, Русия

Решение на АС от 28 март 2016 г. – за основаване и поддръжка на лектората по български език, за организирането и провеждането на ежегодни тържества в ТДУ по случай 24 май /шествие-митинг и научна конференция/, инициатор за изграждането на паметник на светите братя Кирил и Методий пред сградата на Филологическия факултет.

 1.  Проф. д.и.н. Татяна Генадиевна Леонтиева – декан на Историческия факултет на Тверския държавен университет, Русия

Решение на АС от 28 март 2016 г. – инициатор и ръководител от руска страна на международната магистърска програма „Културно-историческо наследство на България и Русия“.

 1.  Доц. д-р Георги Стоянов Тодоров – решение на АС от 18 април 2016 г. - за цялостната му учебна, научна, административна и обществена дейност и по повод на неговото пенсиониране.
СПОДЕЛИ В