Почетни доктори

УДОСТОЕНИ

СЪС ЗВАНИЕТО DOCTOR HONORIS CAUSA

НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ  УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 1. Проф. д-р Святослав Рьорих

  Световноизвестен художник, учен и изследовател, СССР
  8 май 1978 година за заслуги в укрепването на културните връзки на НР България с руската и индийската култура
  благодарствено слово и съвети към младите хора, как да се изградят като пълноценни личности, полезни на обществото


 2. Проф. д-р Санте Грачиоти

  Институт по славянски филологии в Университета в Рим, Италия
  21 май 1981 година за особени заслуги в изследванията на старите славянски литератури
  академично слово за значението на старобългарската литература и култура в европейския духовен живот


 3. Проф. д-р Раля Михайловна Цейтлин

  Сектор по славянско езикознание на Института за славянознание и балканистика към АН СССР, Москва, СССР
  май 1988 година за заслуги в областта на старобългарстиката
  академично слово на тема: “Кирило-методиевското наследство в лексиката на славянските езици през средновековието”


 4. Проф. д-р Хилмар Валтер

  Лайпцигски университет, Германия
  20 май 1989 година за неговия принос в развитието на българистиката и славистиката
  академично слово относно проблемите при преподаването на българския език като чужд


 5. Проф. Пеньо Русев

  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  1989 година – посмъртно


 6. Проф. Александър Бурмов

  Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, България
  1989 година – посмъртно


 • Проф. д-р Ото Кронщайнер – отнета

  Институт по славистика при Университета в Залцбург, Австрия
  23 май 1990 година за неговия принос в развитието на българистиката и славистиката
  благодарствено слово


 1. Проф. д-р Петер Шрайнер

  Кьолнски университет, Германия
  21 май 1992 година за неговия принос в развитието на българистиката и византинистиката
  академично слово на тема: “Принцесата от рода на Асанидите на края на обитаемия свят”


 2. Проф. д-р Зденек Урбан

  Карловския университет, Прага, Чехия
  20 май 1993 година за неговите заслуги в областта на българистиката и славистиката
  благодарствено слово


 3. Проф. д-р Уйлям Федер

  Амстердамски университет, Холандия
  20 май 1993 година за неговия принос в развитието на българистиката и славистиката
  академично слово за значението на текстологията и езикознанието и литературознанието


 4. Проф. д-р Рита Зюсмут

  Председател на Германския Бундестаг, Германия
  15 февруари 1994 година за заслуги в развитието на българо-германските отношения
  академично слово относно задачите на университета в условията на  демокрация


 5. Проф. д-р Теодор Николау

  Ръководител на Института за православие, Мюнхен, Германия
  3 декември 1998 година за неговите заслуги в областта на богословието
  академично слово на тема: “Мисли за бъдещето на християнството”


 6. Проф. д-р Георге Руснак

  Ректор на Молдовския държавен университет, Кишинев, Молдова
  3 декември 1998 година за неговия принос в сътрудничеството между Великотърновския университет и Молдовския държавен университет
  академично слово на тема: “Образуване и консолидация на държавата (Република Молдова)”


 7. Акад. Дмитрий Лихачов

  Институт за руска литература при АН на СССР, Ленинград, СССР
  8 октомври 1999 година – посмъртно - за неговия принос в развитието на българистиката и палеославистиката
  благодарствено слово от името на Негово Превъзходителство г-н Леонид Керестеджиянц, посланик на Русия в България


 8. Проф. д-р Франсис Джеймс Томсън

  Университет в Антверпен, Белгия
  8 октомври 1999 година за неговия принос в развитието на българистиката и палеославистиката
  академично слово относно приноса на Средновековна България за развитието на европейската култура и история


 9. Доц. д-р Войчех Галонзка

  Ягелонски университет, Краков, Полша
  14 декември 1999 година за неговия принос в областта на българистиката и славистиката
  благодарствено слово


 10. Проф. д-р Васил Гюзелев, чл. кор. на БАН

  БАН, София, България
  11 май 2000 година за заслугите му в областта на медиевистиката и византологията
  академично слово на тема: “Средновековният български манастир – пристанище за спасение на всяка християнска душа”


 11. Д-р Дьорд Сонди

  Директор на Унгарския културен институт, София
  16 октомври 2001 година за неговия принос в развитието на българистиката и популяризирането на българската литература в Унгария
  академично слово относно типологичната и генетична разлика в българския и унгарския език


 12. Чл.-кор. проф. Дора Иванова-Мирчева

  Българска академия на науките, София, България
  21 януари 2002 година за нейния принос в развитието на медиевистичната славистика и българистика
  академично слово на тема: “Проблеми и задачи на книжовния български език до Възраждането”


 13. Проф. д-р Катрин Стимпсън

  Нюйоркски университет, САЩ
  8 април 2002 година за нейния принос в областта на хуманитаристиката
  академично слово относно променящата се роля на университетите в съвременните условия


 14. Проф. дфн Юрий Константинович Бегунов

  Институт за руска литература към АН на СССР, Санкт-Петербург, Русия
  9 май 2002 година за неговите значителни приноси в областта на старобългаристиката и славистиката
  академично слово на тема: “Ново за българското богомилство”


 15. Проф. Патрик Льокак

  Щатски университет “Труман”, САЩ
  15 април 2004 година за неговите значителни изследвания върху средновековното българско изкуство и култура, за приноса му като лектор по френски език във Великотърновския университет и за заслугите му за развитието на ползотворните контакти на Великотърновския университет с Университета “Труман”, САЩ
  академично слово на тема: “Средновековното българско изкуство”


 16. Проф. дфн Михаил Георгиев Виденов

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”, България
  11 май 2004 година за неговия принос в развитието на езикознанието и социолингвистиката
  академично слово на тема: “По някои належащи задачи пред българските лингвисти (с особен оглед към езиковата култура)”


 17. Проф. д-р Драган Жунич

  Университет в Ниш, Р Сърбия
  21 май 2004 година за научните му постижения в сравнителното изследване на литературите, културите и националната идентичност на Балканите и за заслугите му за развитието на академичното сътрудничество между Университета в Ниш и Великотърновския университет
  академично слово на тема: “Университетът – духовност и смисъл”


 18. Проф. Василка Тъпкова-Заимова

  Институт за балканистика  при БАН, София, България
  14 октомври 2004 година за приноса й в развитието на българската византология и медиевистика, както и за академичното утвърждаване на Великотърновския университет
  академично слово на тема: “Образът на Търново в изследванията на Търновската книжовна школа”


 19. Проф. дфн Георгий Дмитриевич Гачев

  Институт по славянознание и балканистика към Руската академия на науките, Москва, Русия
  9 ноември 2004 година  за неговия принос в развитието на литературата и културологията
  академично слово на тема: “За българския космо-психо-логос”


 20. Проф. дфн Предраг Матеич

  Директор на Ресурсния център за средновековни славянски изследвания в Университета Охайо и Уредник на Хилендарската изследователска библиотека
  10 май 2005 г. за неговия значителен принос в изследването и популяризирането на средновековното българско книжовно богатство
  академично слово на тема: “Творческия принос на Св. св. Кирил и Методий”


 21. Д-р Желю Желев

  Фондация “Д-р Желю Желев”, София, България
  8 декември 2005 г. за приноса му в развитието на философията и политическите науки и неговите заслуги за демократизирането на обществения живот и висшето образование в България
  академично слово на тема: “Политиката и политиците”


 22. Проф. Марио Капалдо

  Римски университет “Ла Сапиенца”, Италия
  5 май 2006 г. за неговите големи заслуги в областта международната славистиката и на българистиката
  академично слово на тема: “Няколко идеи за критическото издание на Vita Constantini”


 23. Проф. дф-мн Мухамет Хадисович Харрасов, чл. кор. на Академията на науките на Р Башкортостан и действителен член на Руската Академия по естествени науки

  Ректор на Башкирския държавен университет, Уфа, Русия
  15 май 2006 година за неговите високи научни постижения и за големия му принос в сътрудничеството между Великотърновския университет и Башкирския държавен университет, както и за популяризирането на българския език и култура в Република Башкортостан
  благодарствено слово


 24. Проф. дин Андрей Лазаров Пантев

  Софийски университет “Св. Климент Охридски”
  6 декември 2006 година за продължителното му академично сътрудничество с Великотърновския университет и за големия му принос в развитието на модерната историческа наука
  академично слово на тема: “Здравословният песимизъм на историята”


 25. Г-н Атанас Ванчев дьо Траси

  преводач и общественик
  20 декември 2006 година за приноса му като преводач на класиците на българската и френската литература и за постиженията му в областта на филологическите науки
  академично слово на тема: “Поезията като божествен анамнезис”


 26. Проф. дмн Ангел Джамбазовски

  Университет “Св. Кирил и Методий” в Скопие, Р Македония
  04 април 2007 година за приноса му за утвърждаването и развитието на българската спортна наука и научното сътрудничество между Р България и Р Македония
  академично слово на тема: «Генетическа наследственост и развитие на общата кинезиология, кинезитерапия и физиотерапия като критерий за програмираното развитие на елитния спорт»


 27. Акад. дин Константин Димитров Косев

  Зам.-председател на Българската академия на науките 
  08 май 2007 година за приноса му в развитието на историческата наука и успешното сътрудничество между Великотърновския университет и институтите на Българската академия на науките
  академично слово на тема: “Война по неволя”


 28. Д-р Лотар де Мезиер

  Доктор по право и министър-председател на ГДР (12.04.–02.10.1990 г.)
  24 септември 2008 година за приноса му в обединението на Германия и  законосъобразното прилагане на правните норми на вътрешното и европейското  стопанско право
  академично слово на тема: "От падането на стената към единството на  Германия"


 29. Проф. д-р Захи Хауас

  Генерален секретар на Висшия съвет за опазване паметниците на културата и аместник-министър на културата на Египет. 11 май 2010 г. -  за големия му принос в опазването на световното културно-историческо наследство.


 30. Проф. Васил Алексиев Симитчиев – виден български художник и творец.

  11 май 2010 г. – за достойното му място в българското изобразително изкуство   и в европейската и световната пластична култура.


 31. Г-жа Ирина Бокова – Генерален секретар на Юнеско

  29 октомври 2010 г. – за приноса й към развитието и утвърждаването на Република България в световното политическо и образователно пространство и опазване на световното културно-историческо наследство. Академично слово на тема “Нов хуманизъм на 21 век”.


 32. Проф. дмн Константин Асенов Койчев – световноизвестен учен в областта на спортната медицина, анатомията и физиологията

  Решение на АС от 21 юни 2010 г. – за  популяризиране на българската наука и нейните достижения в Европа и други страни по света, за академичното развитие и международния престиж на ВТУ.


 33. Акад. Благовест Христов Сендов – световноизвестен български математик

  21 март 2012 г. – за забележителните му постижения в “теорията на апроксимациите”, изчислителната математика и информатика, за активното му участие в основаването на факултет “Математика и информатика” на Великотърновския университет и за неговия съществен принос за развитието на академичния състав на факултета. Академично слово на тема “Образованието в информационната ера”.


 34. Г-жа Сю Лин – Зам.-министър на образованието на КНР, депутат в Държавния съвет за изучаване на китайски език в чужбина (Ханбан) и главен директор на централата на институт “Конфуций”

  11 юни 2013 г. – за огромния й принос за развитието на китаистиката във Великотърновския университет и създаването на институт “Конфуций” в Университета.


 35. Акад. Георги Георгиев Марков - изтъкнат български учен

  31 октомври 2013 г. -  за неговия съществен и признат принос в развитието на историята и за издигане престижа на Великотърновския университет в национален и европейски мащаб.


 36. Проф. В. Лебедев – доктор на юридическите науки

  Решение на АС от 14 април 2014 г. - за съществен и признат принос в областта на правото и юридическите науки, изключителни заслуги за развитието на руско-българските отношения и Юридическия факултет на Великотърновския университет и във връзка с 135-та годишнината от приемането на Търновската конституция.


 37. Проф. д-р Николаос Муцопулос – прочут гръцки археолог, архитект и византолог, откривател на гроба на цар Самуил

  21 май 2014 г. – за изключителния му принос в изследването на българското историческо минало. Званието се присъжда по случай навършването през 2014 г. на 45 години от откриване на тленните останки на цар Самуил от проф. Муцопулос и 1000 години от кончината на цар Самуил.


 38. Проф. д-р Дан Замфиреску - изтъкнат румънски учен старобългарист

  Решение на АС от 29.09.2014 г.  - за особено големия му принос в защита изключителната роля на Търновската книжовна школа за развитието на духовната култура в Югоизточна Европа през ХІV–ХVІІІ век.


 39. Волоколамски Митрополит Иларион Алфеев – председател на Отдела за външноцърковни връзки към Московската патриаршия и Ректор на Общоцърковна аспирантура и докторантура на Руската православна църква „Св. св. Кирил и Методий”, известен съвременен руски богослов и композитор.

  Решение на АС от 24.11.2014 г. - за неговия изключителен принос за развитието на връзките между двете православни църкви – Българската и Руската, както и на цялото вселенско православие.


 40. Мехрибан Ариф Алиева -  президент на Фондация „Гайдар Алиев”

  Решение на АС от 14.12.2015 г. - за приноса ? в опазването, съхраняването и популяризирането на европейските и световни културни ценности.
  Церемония по награждаването – 22 септември 2016 г.


 41. Проф. Стойна Пороманска –  доайен по новогръцки език

  24.10.2016 г. – за нейните изключителни заслуги за изучаването и популяризирането на новогръцкия език във Великотърновския университет.


 42. Академик Антон Николов Дончев

  31.10.2017 г. – за неговия принос в развитието на българската литература и българското кино, както и за всестранното му присъствие като човек на духа в българското общество.


 43. Н. Пр. д-р О Хьон-док – Президент на Световната централа по таекуондо, Сеул, Р Корея

  Решение на АС от 04.05.2018 г. – за неговия всеотдаен труд за предаване на опита си на множеството спортисти като заместник-председател и председател на федерацията по таекуондо и за активното включване на Великотърновския университет като университетски център по таекуондо.


 44. Негово високопреосвещенство проф. д-р Наум Илиевски, митрополит на Струмица

  07.11.2018 г. – за безспорните му заслуги към православната църква като един от видните съвременни богослови, учени, писатели и преводачи, както и за неговия принос за развитието на българо-македонските отношения и за утвърждаването на духовните, културни и академични връзки с Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”


 45. Д-р Джани Букикио – председател на Венецианската комисия

  Решение на АС от 28.01.2019 г. – за неговата подкрепа на реформите в съдебната система на република България, както и за приноса му в развитието на конституционния диалог в света.


 46. Ерик Уайнър – писател и журналист

  Решение на АС от 03.06.2019 г. – за приноса му като медиатор в диалога между народи и култури по глобални социални, междурелигиозни и междукултурни въпроси, както и по теми за духовните измерения на живота в нашето съвремие; за преклонението пред книгата и за популяризирането на пътеписния жанр.


 47. Проф. дн Жан-Клод Калуби-Лукуса – световноизвестен учен от Университета в Шербрук, Югоизточен Квебек, Канада

  20.05.2022 г. – за неговите заслуги в световен мащаб за развитието и прилагането на приобщаващото образование в различни образователни системи, в това число и в българската. Високото отличие се присъжда на проф. Калуби за неговия принос и експертиза за професионалната подготовка на докторанти и на преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ, за предизвикателствата, формулирани от приобщаващото образование.


 48. Проф. Пол Магдалино – световноизвестен учен – византолог, Bishop Wardlaw Professor of Byzantine History на Университета в Сейнт Андрюс, Шотландия, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

  Решение на АС от 18.04.2022 г. - за неговия значим принос за развитието на медиевистиката и византинистиката в световен мащаб и за открояването на ролята на България в Средновековна Европа.

СПОДЕЛИ В