Справочник за прием на докторанти във ВТУ

Великотърновският университет “Св. св. Кирил и Методий” обявява конкурси за прием и обучение на докторанти за уч. 2023/2024 г. както следва:


Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Конспект

Форми на обучение

Редовна

Задочна

1

2

3 4 5

1

Педагогически науки

1.2

Педагогика

Специална педагогика

1

Теория на възпитанието и дидактика

2

История на педагогиката и българското образование

1

Социална педагогика

1

Предучилищна педагогика

3

1.3

Педагогика на обучението по ...

Методика на обучението по история

1

Методика на обучението по информатика и информационни технологии

1

Методика на обучението по математика

1

Методика на обучението по изобразително изкуство

1

Методика на обучението по човек и общество, човек и природа; Педагогика на взаимодействието „дете – среда“

2

Методика на обучението по български език и литература

1

Методика на обучението по технологии и предприемачество

1

Теория и методика на физическото възпитание и спорта

2

2

Хуманитарни науки

2.1

Филология

Българска литература (от Освобождението до Първата световна война)

1

Български език (Социолингвистика)

1

Славянски езици (Сръбски и хърватски език)

1

Славянски езици (Съвременен руски език – морфология)

1

Теория и практика на превода (Китайски език)

1

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия (Китайска литература)

1

2.2

История и археология

Стара история

1

Средновековна обща история

1

Средновековна обща история (История на Византия и средновековна история на балканските народи)

1

История на България  (Нова история на България ХVІІІ-ХІХ в. - Възраждане)

1

История на България (История на българските земи XV-XVII в.)

1

История на България (Нова история на България 1878-1944 г.)

1

Нова и най-нова обща история (Съвременна обща история)

1

Нова и най-нова обща история (История на Русия)

1

История на България (Средновековна българска история)

2

Културно-историческо наследство

1

Археология (Неолит)

1

Археология (Късноантична епоха)

1

2.3

Философия

История на философията

1

Онтология

1

1

2.4

Религия и теология

Теология (Християнска етика)

1

Теология (Християнска философия)

1

Теология (История на БПЦ)

1

Теология (Патрология)

1

3

Социални, стопански и правни науки

 3.1

Социология, антропология и науки за културата

Етнология

1

3.2

Психология

Педагогическа и възрастова психология

1

1

Социална психология

1

1

Обща психология

2

1

3.3

Политически науки

Политология

1

1

Външна политика и дипломация

1

1

3.4

Социални дейности

Организация и управление извън сферата на материалното производство (социални дейности)

1

 1

3.6

Право

Административно право и административен процес

2

1

Наказателно процесуално право

1

1

Наказателно процесуално право (Криминалистика)

1

Конституционно право

1

1

Гражданско и семейно право

1

Финансово право

1

Международно право и международни отношения (Международно публично право)

1

1

Международно право и международни отношения (Международни отношения)

1

1

Международно право и международни отношения (Право на Европейския съюз)

1

1

Трудово право и обществено осигуряване

1

1

История на правото

2

История на правото (Римско частно право)

1

3.7

Администрация и управление

Икономика и управление (индустрия)

1

3.8

Икономика

Политическа икономия

1

1

Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (финанси)

1

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

4

Природни науки, математика и информатика

4.4

Науки за Земята

Социално-икономическа география (Електорална география)

1

Социално-икономическа география (Социална и културна география)

1

Социално-икономическа география (Регионално развитие)

1

4.6

Информатика и компютърни науки

Информатика

2

8

Изкуства

8.2

Изобразително изкуство

Изкуствознание и изобразително изкуство (Теоретични дисциплини)

2

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графичен дизайн)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Графика)

2

Изкуствознание и изобразително изкуство (Живопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Рисуване)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Скулптура)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство (Стенопис)

1

Изкуствознание и изобразително изкуство  (Църковни изкуства)

1

9

Сигурност и отбрана

9.1.

Национална сигурност

Международна и регионална сигурност

1

1

ОБЩО:

81

21


В срок два месеца от датата на обявлението (от 18.07.2023 г. до 18.09.2023 г. включително), кандидатите подават следните документи на хартиен и електронен носител:

 • заявление до Ректора (Заявление за кандидатстване)
 • автобиография;
 • копие на диплома с приложението за придобитата образователно-квалификационна степен ”бакалавър” и копие на диплома с приложението или уверение за придобита образователно-квалификационна степен “магистър“. На всяко копие кандидатът собственоръчно пише „Вярно с оригинала“ и се подписва;
 • допустими са и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в научната област.

Приемът на редовни и задочни докторанти се извършва чрез конкурс и изпит.

Изпитите по докторски програми ще се проведат в периода от 25 до 30 октомври 2023 г., а по чужд език от 31 октомври до 02 ноември 2023 г.

Изпитът за всяка докторска програма задължително съдържа писмен и устен компонент. Изпитът се счита за успешно издържан при:

 • получена при писмения компонент оценка най-малко много добър 4.50;
 • получена средна оценка от целия изпит най-малко много добър 5.00.

Изпитът по чужд език се счита за успешно издържан при получена оценка най-малко добър 4.00.

За явяване на първи изпит, таксата е 75 лв. (седемдесет и пет лв.). Може да се внесе в стая 402, Ректорат - в брой или чрез ПОС терминал или по банков път на следната банкова сметка:

 • Банкова сметка (IBAN): BG47UNCR70003124859656
 • BIC на банката UNCRBGSF
 • Титуляр на сметката: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Квитанцията за внесена такса се прилага към документите.

При успешно издържан първи изпит по докторската програма се заплаща такса от 55 лв. (петдесет и пет лв.) за явяване на изпит по чужд език.

Документи се приемат в отдел „Докторанти“, Ректорат, етаж 5, кабинет 505.

През месец август документи ще се приемат от 09.00 ч. до 13.00 ч.

Може да се изпращат и по физическата поща на следния адрес:

 • Гр. Велико Търново – 5003
 • Ул. „Теодосий Търновски“ № 2
 • ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
 • Ректорат, кабинет 505
 • Отдел „Докторанти“
За справки и повече информация:
СПОДЕЛИ В