Образователни услуги

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
www.uni-vt.bg

Указател на образователните услуги

Услуга

Нормативна уредба по изпълнение на услугата

Място за заявяване на услугата, контакти

Необходими документи, срокове, такси и информация за услугата

№ 157: Прием в университет на студенти и докторанти

- Закон за висшето образование

Адрес:

5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2

 

за ОКС бакалавър

- Правилник за приемане на студенти във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - за придобиване на ОКС бакалавър

Каб. № 100 - Бюро за кандидатстудентска информация, реклама и прием

тел. 062/618206

kskinfo@ts.uni-vt.bg

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1&zid=1

http://priemunivt.bg/

за ОКС магистър

- Правилник за приемане на студенти за придобиване на ОКС магистър във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Каб. № 309 - Дирекция "Магистърски програми"

тел. 062/618204

magistar@uni-vt.bg

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=3&zid=1

за ОНС доктор

- Правилник за прием и обучение на докторанти във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

Каб. № 505 - Отдел "Докторанти"

тел. 062/618312

doktoranti@ts.uni-vt.bg

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=4&zid=1

№ 158: Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

- Закон за висшето образование - чл.94

- ПМС No 90 от 20.05.2000 г.

- Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите  във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" от държавния бюджет

Адрес:

5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2

Каб. № 402 - Инспектор стипендии

тел. 062/618303

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=1&page=187

№ 159: Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

- Закон за висшето образование - чл.42, ал.9, т.7
- Правилник за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - чл. 36

Подаване на заявление в някой от фронт-офисите на Центъра за административно обслужване на студентите:

- ФО1 в Ректората на ВТУ:  5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2, каб. №4, тел. 062/618282

- ФО2 в Корпус 5 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 19, тел. 062/635853, вътрешен 2017 или 2018

- ФО3 в Корпус 4 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Архитект Георги Козаров" № 1, тел. 062/615066 или 062/615067

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж Приложение №1 към Правилника: Учебни процедури и срокове -> Прекъсване на обучението по желание на студента

 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191 - информация и бланки

№ 160: Разрешение за преместване в друго висше училище

 

№ 161: Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

 

№ 162: Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище

- Закон за висшето образование - чл. 42, ал. 9, т. 7

-  Правилник за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - чл.38

Подаване на заявление в някой от офисите на Центъра за административно обслужване на студентите:

 

- Фронт-офис 1 в Ректората на ВТУ:  5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2, каб. №4, тел. 062/618282

 

- Фронт-офис 2 в Корпус 5 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 19, тел. 062/635853, вътрешен 2017 или 2018

 

- Фронт-офис 3 в Корпус 4 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Архитект Георги Козаров" № 1, тел. 062/615066 или 062/615067

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж съответния раздел на Приложение №1: Учебни процедури и срокове -> Преместване от друго висше училище, друга образователна програма (специалност) или форма на обучение

 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191 - информация и бланки

№ 163: Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.12

- НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

специалисти - чл.47, т.1,2,3,5,6; чл.48, ал.1, т.1

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти -

Каб. № 438

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0886 174254, 062/ 618-393

depok@ts.uni-vt.bg

Обучения - квалификационни кредити и информация за такси:

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=741&zid=182

№ 164: Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.11, ал.3, 4, 5

- НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически

специалисти - чл.47, т.4; чл.48, ал.1, т.2; чл.60

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти -

Каб. № 437

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0886 174254, 062/ 618-315

depok@ts.uni-vt.bg

 

Програми за специализация, документи и такси: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=3845

 

№ 165: Издаване на свидетелство за професионално-квалификационна степен на педагогическите кадри във висше училище

- Закон за предучилищното и училищното образование - чл.225

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.11, ал.1 и 2

- НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и профес. развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл.55

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти -

Каб. № 437

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0886 174254, 062/ 618-315

depok@ts.uni-vt.bg

Важни въпроси: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1356&zid=182

Документи: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1357&zid=182

Изпитни процедури: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1365&zid=182

Такси: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=698

№ 166: Издаване на свидетелство за успешно завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци - студенти, специализанти и докторанти

- Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - чл.16-19

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.10

Департамент за езиково обучение

Каб. № 101

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0882331196, 062/618314

deo_vtu@abv.bg

Прием на чуждестранни студенти:

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1785&zid=1

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=1783&zid=1

Обучение по български език като чужд: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=3869&zid=171

№ 167: Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1-4

Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование се издава без подаване на заявление. Получава се на тържествена церемония или от бекофиса на съответния факултет

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж Приложение №1 към Правилника: Учебни процедури и срокове -> Изготвяне на диплома

№ 168: Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.5

Подаване на заявление в някой от офисите на Центъра за административно обслужване на студентите:

 

- Фронт-офис 1 в Ректората на ВТУ:  5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2, каб. №4, тел. 062/618282

 

- Фронт-офис 2 в Корпус 5 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 19, тел. 062/635853, вътрешен 2017 или 2018

 

- Фронт-офис 3 в Корпус 4 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Архитект Георги Козаров" № 1, тел. 062/615066 или 062/615067

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж Приложение №1 към Правилника: Учебни процедури и срокове -> Изготвяне и получаване на диплома-дубликат

Информация - http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191

Такса съгл. Решение на Академичния съвет №8/24.09.2012 г., т.7.18.1 - цени за издаване на ценни образци

№ 169: Издаване на европейско дипломно приложение

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1 и 2

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.1, т.2; чл.7

Център за административно обслужване на студентите - виж по-горе адреси на фронт-офисите 1, 2 и 3

Към заявлението се представят оригинал и копие на дипломата http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191

№ 170: Издаване на свидетелство за професионална квалификация

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.1, т.3; чл.8

Център за квалификация

Адрес: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" №19,  Учебен корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, бл. В, вход „Север“ (срещу хотел „Етър“), ет. 2, каб. В 201

тел. 062/633652; qualif_center_uni_vt@abv.bg

Образователни програми, прием и такси: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=196&zid=92

№ 171: Издаване на свидетелство за призната специалност в системата на здравеопазването след завършено висше образование

Не се поддържа тази образователна услуга.

 

 

№ 172: Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.1, т.7;

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти -

Каб. № 437

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0886 174254, 062/ 618-315

depok@ts.uni-vt.bg

Програми за специализация, документи и такси: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?zid=182&page=3845

№ 173: Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.1, т.8;

Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти -

Каб. № 438

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 0886 174254, 062/ 618-393

depok@ts.uni-vt.bg

Обучения - квалификационни кредити и информация за такси:

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=741&zid=182

№ 174: Издаване на академична справка на обучаващите се лица

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.2; чл.13

Център за административно обслужване на студентите:

- Фронт-офис 1 в Ректората на ВТУ:  5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2, каб. №4, тел. 062/618282

- Фронт-офис 2 в Корпус 5 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 19, тел. 062/635853, вътрешен 2017 или 2018

- Фронт-офис 3 в Корпус 4 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Архитект Георги Козаров" № 1, тел. 062/615066 или 062/615067

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж съответния раздел на Приложение №1: Учебни процедури и срокове -> Издаване на академична справка

 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191 - информация и бланки

№ 175: Издаване на уверение на обучаващите се лица

- Закон за висшето образование - чл.7, ал.1

- Наредба за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища - чл.1, ал.2; чл.15

Център за административно обслужване на студентите:

- Фронт-офис 1 в Ректората на ВТУ:  5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2, каб. №4, тел. 062/618282

- Фронт-офис 2 в Корпус 5 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 19, тел. 062/635853, вътрешен 2017 или 2018

- Фронт-офис 3 в Корпус 4 на ВТУ: 5000, гр. Велико Търново, ул. "Архитект Георги Козаров" № 1, тел. 062/615066 или 062/615067

http://www.uni-vt.bg/bul/getnbdoc.aspx?d=322&f=322.pdf - виж съответния раздел на Приложение №1: Учебни процедури и срокове -> Издаване на уверение

 

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=2907&zid=191 - информация и бланки

№ 176: Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища

- Закон за развитието на академичния състав в Република България - чл.14

Дипломи за завършена образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" се издават без подаване на заявление. Получават се на тържествена церемония или от отдел "Докторанти", Адрес: 5002, гр. Велико Търново, ул. "Теодосий Търновски" №2,

Каб. 505, тел. 062/618312

doktoranti@ts.uni-vt.bg

http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=3011&zid=101

№ 177: Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

- Наредба за държавните изисквания за придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Учебно-методичен отдел, каб. 303

Адрес: 5002, гр. Велико Търново
ул. "Теодосий Търновски" №2,

тел. 062/ 618-381
d.mihajlova@ts.uni-vt.bg

Процедура за признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, с цел продължаване на обучението във ВТУ: http://www.uni-vt.bg/bul/pages/?page=3793&zid=1

№ 178: Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Не се поддържа тази образователна услуга.

 

 

 

СПОДЕЛИ В