Протокол №2/29.06.2018 г.

ПРОТОКОЛ

№2/29.06.2018 г.


Днес 29 юни 2018 г. на основание чл.1 ал.6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведе  заседание на Централната университетска комисия във връзка с заповед на  Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с  Изх. № РД-10-830/22.06.2018г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за академичната длъжност „главен асистент", обявени в ДВ бр. 36 от 27 април 2018 г.


Допуснати кандидати за заемане академичната длъжност „главен асистент” :

  1. д-р Венелина Пламенова Цаневска – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финанси);
  2. ас. д-р Невена Петрова Бянова – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Международни икономически отношения);
  3. ас. д-р Владимира Ангелова Вълкова – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия – немскоезична литература);
  4. ас. д-р Евдокия Николаева Стефанова – за конкурса по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по „Човек-общество“ и „Човек-природа“);

Конспектите, датата, часа и мястото на провеждане на конкурсните изпити може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В