Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

СПОДЕЛИ В