Мисия и цели

Основна цел на дирекция „Научна, проектна и библиотечно-издателска дейност“ е развитието и стимулирането на научноизследователската и художественотворческата дейност във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Нейните приоритети са съобразени със спецификата на висшето училище и съвременните изисквания към висшето образование за изграждане на икономика, основана на знания, създаване на възможности за реализация на потенциала на всеки гражданин и създаване на благоприятни условия за научна дейност и иновации. Дейността на Дирекцията е насочена към:

 • Прецизиране на нормативната уредба за научноизследователската дейност на всички нива – катедрено, факултетско, общоуниверситетско;
 • Приемане на управленски решения за засилване мотивацията на преподавателския състав за извършване на научноизследователска дейност и стимулирането на участието на академичния състав в публикуване в чужбина, както и в издания с импакт фактор;
 • Усъвършенстване на вътрешните правила за оптимално и резултатно изразходване на държавната субсидия, предвидена за научноизследователска работа;
 • Създаване на прозрачна и ясна система за участие в университетски научни форуми и такива в други висши училища и организации;
 • Утвърждаване на нормативен подход при подкрепата на научни изследвания и обвързването му с кандидатстването пред външни организации и институции;
 • Осигуряване на единството на научните изследвания с обучението на студентите от различните ОКС и ОНС „доктор“;
 • Осигуряване на редовен достъп до информация за нови изследователски и образователни програми;
 • Издигане на по-високо ниво на научните форуми в Университета и превръщането на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ във водещ научен център в областта на хуманитаристиката и изкуствата;
 • Организиране и провеждане на ежегодни национални и международни научни прояви – конференции, семинари, сесии, в които активно участие да вземат докторанти и студенти;
 • Системно изготвяне на календарен план за учебната, учебно-помощната и научната литература, обслужваща всички специалности във ВТУ и други сродни висши училища;
 • Осигуряване на необходимите средства за публикуване на научните резултати в списания, сборници, колективни изследвания и монографии;
 • Създаване на реферирани периодични научни издания на Университета;
 • Усъвършенстване на книгоиздателския комплекс с цел популяризиране на научните постижения и трайно и постоянно присъствие на пазара за университетска научна и художествена продукция.
СПОДЕЛИ В