График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-10-940

гр. Велико Търново, 28.06.2017 г.

 

На основание чл. 8, ал. 2 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и решение на Академичния съвет (протокол № 6 от 19.06.2017 г.)

 

О П Р Е Д Е Л Я М

           

График на учебния процес за учебната 2017-2018 г.:

 

I. БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР

СЛЕД ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

(с изключение на Факултета по изобразително изкуство)

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

02.10.2017 г.

20.01.2018 г.

15

24.12.2017 г.

02.01.2018 г.

22.01.2018 г.

11.02.2018 г.

12.02.2018 г.

18.02.2018 г.

 

 

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

19.02.2018 г.

02.06.2018 г.

15

4 дни

04.06.2018 г.

24.06.2018 г.

25.06.2018 г.

01.07.2018 г.

 

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 06.09.2018 г.

 

 

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

07.09.2017 – 30.09.2017 г.

16.10.2017 – 30.11.2017 г.

11.12.2017 – 20.12.2017 г.

 

 

Летен семестър

Очни занятия

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

22.01.2018 – 18.02.2018 г.

12.03.2018 – 13.05.2018 г.

04.06.2018 – 14.06.2018 г.

 

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 06.09.2018 г.

 

 

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

В периода 12.02.2018 г. – 31.05.2018 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

07.02.2018 – 18.02.2018 г.

20.06.2018 – 03.07.2018 г.

01.09.2018 – 13.09.2018 г.

 

 

 

ІІ. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(след средно образование)

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Коледна ваканция

от – до

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

11.09.2017 г.

22.12.2017 г.

15

24.12.2017 г.

04.02.2018 г.

05.02.2018 г.

23.02.2018 г.

24.02.2018 г.

01.03.2018 г.

 

 

Летен семестър

Учебно време

от – до

Брой

седмици

Великденска ваканция

Редовна сесия

от – до

Поправителна

сесия от – до

26.02.2018 г.

9.06.2018 г.

15

4 дни

11.06.2018 г.

23.06.2018 г.

25.06.2018 г.

01.07.2018 г.

 

*Изпитите по практическите дисциплини за летния семестър се провеждат в последната семестриална постановка.

 

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 09.09.2018 г.

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА

 

В периода: 26.02.2018 г. – 8.06.2018 г.

 

*Практиката се провежда по график, изготвен от водещия преподавател.

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

12.02.2018 – 24.02.2018 г.

02.07.2018 – 08.07.2018 г.

01.09.2018 – 09.09.2018 г.

 

ІII. МАГИСТЪР СЛЕД ПРИДОБИТА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

 (с изключение на Факултета по изобразително изкуство)

 

РЕДОВНО И ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.09.2017 – 31.01.2018 г.

 

 

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

01.02.2018 – 30.06.2018 г.

 

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от факултетите

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 06.09.2018 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

07.02.2018 – 18.02.2018 г.

20.06.2018 – 03.07.2018 г.

01.09.2018 – 13.09.2018 г.

 

 

 

 

IV. ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСВО

(магистър след придобита образователно-квалификационна степен

на висшето образование)

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

11.09.2017 – 22.12.2017 г.

 

 

Летен семестър – очни занятия и изпитни сесии в периода от – до

26.02.2018 – 9.06.2018 г.

 

Графикът за учебните занятия и семестриалните изпити на магистърските програми се изготвя от ФИИ

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 09.09.2018 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

12.02.2018 – 24.02.2018 г.

02.07.2018 – 08.07.2018 г.

01.09.2018 – 09.09.2018 г.

 

 

V. МАГИСТРИ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

 

Зимен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

9.10.2017 – 12.11.2017 г.

13.11.2017 – 11.02.2018 г.

12.02.2018 – 18.02.2018 г.

 

 

Летен семестър

Записване на студентите и стартиране на програмата

Редовна сесия

от – до

Поправителна сесия

от – до

19.02.2018 – 01.04.2018 г.

02.04.2018 – 24.06.2018 г.

25.06.2018 – 01.07.2018 г.

 

 

Ликвидационна сесия за учебната година

01.09.2018 г. – 06.09.2018 г.

 

 

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ

 

Извънредна сесия

от – до

Първа сесия

от – до

Втора сесия

от – до

07.02.2018 – 18.02.2018 г.

20.06.2018 – 03.07.2018 г.

01.09.2018 – 13.09.2018 г.

 

 

В съответствие с чл. 8, ал. 5 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите във ВТУ Св. св. Кирил и Методий”, в течение на учебната година Ректорът може да прекъсва или отлага учебни занятия с извънредна заповед.

Графикът за стажовете и държавните изпити на специалност Право се изготвя отделно, в съответствие с държавните изисквания.

Графикът за преддипломната практика и ликвидационната сесия за специалностите Педагогика на обучението по изобразително изкуство и Изящни изкуства се изготвя отделно, след съгласуване с УМО и утвърждаване от Ректора.

За студентите от ІV курс, на които им предстои преддипломна педагогическа практика, поправителната сесия за зимния семестър приключва до 11.02.2018 г.

За новоприетите в магистърски програми зимният семестър стартира в началото на м. октомври след издаване на ректорската заповед за втория прием.

 

 

VІ. ДОКТОРАНТИ

 

Първа година

Зимен семестър

01.11.2017 – 31.03.2018 г.

 

 

Летен семестър

01.04.2018 – 31.10.2018 г.

 

 

Годишна ваканция

16.07.2018 г. – 16.09.2018 г.

 

 

Втора, трета и четвърта година

Зимен семестър

01.12.2017 – 30.04.2018 г.

 

 

Летен семестър

01.05.2018 – 30.11.2018 г.

 

 

Годишна ваканция

16.07.2018 г. – 16.09.2018 г.

 

 

 

 

 

                                                                                   РЕКТОР:

                                                                                   проф. д-р Христо Бонджолов

СПОДЕЛИ В