Протокол №1/22.01.2018 г.

ПРОТОКОЛ

№1/22.01.2018 г.


Днес 22 януари 2018 г. на основание чл.1 ал.6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведе заседание на Централната университетска комисия във връзка с заповед на Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с Изх. № РД-10-38/16.01.2018г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за академичната длъжност „главен асистент", обявени в ДВ бр. 91 от 14 ноември 2017 г.


Допуснати кандидати за заемане академичната длъжност „главен асистент” :

  1. преп. д-р Гергана Василева Кушева – за конкурса по област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен английски език);
  2. д-р Иван Димитров Стоянов – за конкурса по област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление;
  3. д-р Анастасия Венкова Тонкова-Шрьотле – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – стенопис);
  4. д-р Биляна Красимирова Цанова – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – история на изобразителното изкуство);
  5. ас. д-р Йордан Иванов Йорданов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание и изобразително изкуство – графичен дизайн и визуални комуникации);
  6. д-р Гълъбин Цветанов Христов – за конкурса по област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.2. Изобразително изкуство (Изкуствознание изобразително изкуство – рисуване).

Конспектите, датата, часа и мястото на провеждане на конкурсните изпити може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В