Постоянна комисия за учебните дейности към Академичния съвет

 1. проф. д-р Христо Илиев Бонджолов - председател

  Зам.-ректор по учебната дейност

 2. доц. д-р Боряна Колева Братанова

  Зам.-декан на Филологически факултет

 3. доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

  Зам.-декан на Исторически факултет

 4. доц. д-р Мариела Петкова Тодорова-Колева

  Зам.-декан на Педагогически факултет

 5. доц. д-р Даниела Любомирова Йорданова

  Зам.-декан на Стопански факултет

 6. доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

  Зам.-декан на Факултет "Математика и информатика"

 7. доц. д-р Пресиян Светозаров Бургов

  Зам.-декан на Философски факултет

 8. доц. д-р Мариета Иванова Конова

  Зам.-декан на Православен богословски факултет

 9. доц. д-р Деница Веселинова Янева

  Зам.-декан на Факултет по изобразително изкуство

 10. гл. ас. д-р Илмира Мирославова Илиева

  Зам.-декан на Юридически факултет

 11. проф. дн Мариана Минчева Гърмидолова

  директор на дирекция "Магистърски програми"

 12. проф. д-р Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова

  Директор на Център за дистанционно обучение

 13. Светлана Иванова Трифонова-Чернева

  Началник на отдел „Учебно-методичен“

 14. Галина Илиева Върбанова

  технически сътрудник Експерт учебни планове към отдел "Учебно-методичен"

СПОДЕЛИ В