Раздел "Обществени поръчки, възлагани чрез процедури по ЗОП"

Пряко договаряне: „Доставка на мултимедийни проектори и интерактивни дъски“


ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” от 2019 година

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри, компютърна техника и тонер касети по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий””

Възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ „Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ „Доставка на топлинна енергия за нуждите на сградите на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Периодична доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на прогнозни количества компютри и компютърна техника по спецификация за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий””

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Закупуване чрез доставка на компютърна техника за нуждите на научната и художественотворческа дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”"

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий““

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий” (поръчката е прекратена)

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”

СПОДЕЛИ В