Протокол №1/19.05.2017 г.

ПРОТОКОЛ

№1/19.05.2017 г.


Днес 19 май 2017 г. на основание чл.1 ал.6 от Правилника за условията и реда за заемане на академични длъжности във ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” се проведе заседание на Централната университетска комисия във връзка с ректорска заповед РД-10-729/18.05.2017 г. и РД-10-688/10.05.2017 г. за допускане до участие на кандидатите, подали документи за конкурсите за академичната длъжност „главен асистент", обявени в ДВ бр.21 от 10 март 2017 г.


Допуснати кандидати за заемане академичната длъжност „главен асистент” :

  1. д-р Иван Руменов Бянов - област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (политическа икономия)
  2. д-р Цанко Илиев Стефанов - област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (маркетинг)
  3. д-р Мария Иванова Иванова - област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление
  4. д-р Калина Димова Лупова-Ангелова - област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право (финансово право)
  5. д-р Петя Веселинова Марчева-Йошовска - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (теория на възпитанието и дидактика – приобщаващо образование)
  6. -р Силвия Иванова Тодорова - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика (теория на възпитанието и дидактика)
  7. д-р Илиян Маринов Христов - област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (методика на обучението по изобразително изкуство), за нуждите на ПК – гр. Плевен
  8. д-р Поля Йорданова Постомпирова - област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за земята (икономическа и социална география)

Конспектите, датата, часа и мястото на провеждане на конкурсните изпити може да намерите на интернет страниците на факултетите/филиала/колежа.

СПОДЕЛИ В