ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „Закупуване чрез доставка на компютърна техника за нуждите на научната и художественотворческа дейност на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”"

СПОДЕЛИ В